Sida:Gamla Stockholm 1882.djvu/318

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
301
SKOLOR
Fig. 141. Trivialskolans hus 1761. Efter en ritning i Stadens Byggnadskontor.

Boställslägenhet för alla lärarne tyckes icke hafva funnits i början af Trivialskolans härbärgerande i gamla Själagården. Derpå finner man bland annat bevis uti en klagoskrift som kollegan Matthias Morin ingaf till kungl. maj:t år 1699[1] och i hvilken han ödmjukligen anhöll att varda frikallad och förskonad från betalande af hushyra för de oreparerade och lediga stående rum, i hvilka han inflyttat i Trivialskolans hus, men för hvilkas beboende han affordrats hyra af stadens kassör och hotats med utpantning. Morin tillkännagaf, att han för sin fattigdoms skull icke mäktade någonsin betala hyra, utan ansåg sig såsom skollärare kunna få bo fritt i skolhuset.

På denna ansökan finnes en af Karl den tolfte egenhändigt undertecknad påskrift, att konungen ville i nåder veta, om magistraten dervid hade något att påminna. Dertill svarade magistraten i ett på samma ställe ännu tillgängligt, längre anförande som upplyser om åtskilliga skolförhållanden på den tiden och hvaraf man bland annat får veta, att alla »skolbetjenter» då vore fattige och bodde långt bort på malmarne, till och med på Ladugårdslandet, »hvaraf sker att de höst och vår med stort besvär kunna komma att uppvakta sina stunder i skolan». Magistraten fann det vara nyttigt äfven för ungdomen, om »præceptorerne» kunde bo i skolan och alltid vara tillstädes för att hafva tillsyn öfver lärjungarne. På Riddarholmen hade lärarne haft fria husrum i skolan, så ock vid öfriga pædagogier i Stockholm, liksom rektor och konrektor också hade i nu (1699)

  1. I Riksarkivet.