Sida:Gamla Stockholm 1882.djvu/319

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
302
SKOLOR

begagnade hus för Trivialskolan. Då kunde väl också några af »hörarne» (kollegerne) hvilka hafva så träget arbete och ringa underhåll få sina rum, menade magistraten. Morin måste likväl kräfvas för hyran, enär sådan skulle betalas af alla som bebo stadens hus och i den saken hade magistraten icke kunnat göra något på eget bevåg. Dock föreslogs, att hyran måtte denne fattige »lärare» eftergifvas, liksom flere af hans fattige likar.

Fig. 142. Plan af Trivialskolans inre 1761.

Huru det förslaget mottogs af kungl. Maj:t hafva vi icke funnit omnämdt i några gamla handlingar; men att ej blott rektor och konrektor, utan äfven tre kolleger hade boställsrum i Trivialskolan åtminstone i senare delen af 1700-talet intygas af en planritning från samma år som den förut anförda façadritningen och hvilken vi funnit äfven i Stadens Byggnadskontor samt erhållit tillstånd att afteckna (fig. 142).

Förklaringen af denna planritning är, uppifrån och nedåt, följande:

Bottenvåningen:

a) gårdsrum; b) bagarstuga; c) första kollegans