Sida:Gamla Stockholm 1882.djvu/324

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
307
SKOLOR

I Rhetorica eller Logica (rektorsklassen) lästes återstoden af Ciceros bref samt hans tal för Archia och M. Marcellus, vidare Cornelius Nepos, första och andra boken af Livius samt på grekiska, Pauli bref till Titus och till Epheserne, helgdags-evangelierna och Aesopi fabler; dess utom Rudimenta logices, Elementa rhetorices samt återstoden af Synopsis. Latinskrifning och latinska talöfningar idkades flitigt i hela Trivialskolan, och sången var likaledes ett af de förnämsta läroämnena.

Om historia och geografi nämnes ännu ingenting. Icke ens i den s. k. Classis peculiaris scribarnum, sedan kallad »apologistklass», skolans realafdelning, finner man någon undervisning i nyss nämda läroämnen. Der lärde man sig endast skrifva och räkna.

Ännu 1731, således efter att 1724 års skollag påbjudit läsning af historia och geografi, klagade rektor Beckman i skoljournalen, att »in geographicis» var intet att göra af brist på kartor. Han lyckades likväl vinna herrar »inspectores scholæ» så att han kunde af skolmedlen anskaffa nödiga landkartor och började derför Höstterminen nyss sagda år med undervisning i geografiens första grunder. Äfven matematik tyckes länge hafva varit bannlyst från undervisningen.

Bland läroböckerna intog den redan nämde Donatus förnämsta platsen, och af de många, under århundradena tillkomna nya upplagorna tyckas de som här mest begagnats hafva varit Donatus de novo revisus & summa cura castigatus &c. Upsala 1550 samt i synnerhet Donatus seu Grammaticæ Latinæ Rudimenta pro Juventute Scholastica in inclyto Sueciæ Regno conscripta. Stockholm 1628.[1] »Donaten» undanträngdes i Trivialskolan på 1670-talet af Arvidi Tideri grammatika, äfven kallad Donatus, hvars första upplaga trycktes i Upsala redan 1626. I sin ordning måste Tiderus, sextio år efter sitt införande i stockholmsskolan, gifva vika för en nyare, nämligen Christophori Cellarii latinska grammatika, på svenska öfversatt och tryckt i Stockholm 1722. Den åttonde upplagan gafs ut i Vesterås 1801[2]. Men sedan lärjungarne i Stockholms Trivialskola i några led efter hvar andra plågats med Cellarii regler, sattes i deras händer Johan Strelings[3] »Grammatica Latina, På ett lätt

  1. Den äldsta som finnes i kungl. biblioteket är tryckt i Upsala 1644, på latin och svenska. Innantill på permen har någon skrifvit:

    Donatum discas, si pure scribere gestis.
    Hoc puer observes, si linguæ commoda noscis.

  2. L. Hammarsköld: Förteckning på de i Sverige, från äldre till närvarande tider utkomne Schole- och Undervisningsböcker. Sthlm 1817.
  3. Rektor i Vexiö, med professors titel. † 1773.