Sida:Gamla Stockholm 1882.djvu/356

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
339
SKOLOR

Bland enskilda skolor för gossar nämnas i slutet af förra århundradet, utom det af oss redan anförda Stridsbergs institut, Thorsanders, Nissers, Bonnedals, Knös, Löhmans, Silfverstolpes, Envalls, Vierecks, m. fl. På Brolins karta, 1771, finner man också en enskild realskola i Hesselgrenska huset vid Storkyrkobrinken, sannolikt hofpredikanten Thenstedts, den första verkliga realskola i Stockholm som stod i högt anseende på 1760-talet och der »de döde språken icke ansågos såsom hufvudsak, utan de lefvande, jemte vetenskaperna.» Der undervisades i zoologi, botanik, kemi m. m, och bland lärarne nämnes »vår sedermera så namnkunnige naturforskare Retzius.»[1] Skolan stod under kongl. maj:ts och dess kanslis omedelbara beskydd, erhöll flera gånger offentligt understöd och uppmuntrades på åtskilligt sätt af uppfostringskommissionen, men upphörde likväl efter några år.

På 1820- och 1830-talen uppstod ett stort antal enskilda skolor i Stockholm, hvilka utmärkte sig för ett mildare behandlingssätt än det vanliga i de offentliga läroverken. Bland dem kunna vi särskildt nämna J. N. Palmgrens vid Tyska Prestgatan, hvilken ehuru belägen vid en af stadens oansenligaste gator besöktes på 1830-talet af ett stort antal lärjungar från äfven aflägsnare stadsdelar och stod i godt anseende. Palmgren öfverlemnade skolan 1837 till mag. Sallberg, hvilken dock icke hade henne längre än till 1840, då skolan upphörde. Der undervisade mag. C. A. Bagge, sedermera en af Stockholms förnämste bokhandlare, den bekante frisinnade teologen Ignell, C. J. B. Berndtson, sedermera lektor i Gefle och i våra dagar känd såsom författare af »Svensk-fransk ordbok» (1880), m. fl. erkändt skicklige lärare. Teckningslärare var en tid N. M. Mandelgren, den bekante utgifvaren af »Monuments scandinaves du Moyen-âge»; sånglärare var J. P. Cronhamn. Palmgren vardt sedermera lärare i Philipsénska skolan och slutligen kyrkoherde i Gudmuntorp och Hurfva i Skåne, der han afled 1865.

Det hus, n:o 27 Tyska Prestgatan, der denna skola hölls, var ett af Tyska församlingens pastorshus, har under senare år varit lägenhet för Isaac Marcus’ boktryckeri och rifves nu ned för att lemna plats för en ny byggnad, hvilken skall uppföras från Svartmangatan till Prestgatan, längs Tyska kyrkogården, på det område som i gamla tider intagits af Matts Bardskärares, en del af Lars Flemings m. fl. af oss redan förut omnämda gamla hus. Huset n:o 27 gränsade i söder till en plats som i gamla handlingar uppgifves

  1. Anders Johan Retzius uppehöll sig under åren 1768—71 i Stockholm innan han tillträdde sin adjunktsbefattning i Lund.