Sida:Håkan Smulgråt-1739.djvu/57

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
57

Ty man har alt för många Exempel i Giftermåls-saker, på dem, som deri blifwit så bedragne, at de i stället för det utlofwade gullet, ej fådt annat än et tråll, som de sedan hafwa måst föda för intet, i alla sina Lifsdagar. Nej, nej, den som har mig för sig, har ingen Narr at giöra med, och skal jag nog weta, at se mig så wäl före, at ingen - - - - Men sj här hwar han kommer; han ser tämmelig beskiedelig och wyrdig ut.

TRULS förklädd, som en Trållkarl. När han går in på Theatren, tager han sine wisse räcknade steg, och då han är mit på Rummet, giör han med sin Kiäpp en wider krets omkring sig. Så snart det är bestält, stöter han med Kiäppen 3. gånger långsamt efter hwarannan i gålfwet, och sedan ropar han med förwände ögon.

Lali hu hu, Lali hu hu, Lali hu hu.

Derpå swaras honom på alla sidor utan för Theatren, utan at ännu någon af de swarande synes.

Hu hu li la, Hu hu li la, Hu hu li la.

TRULS stöter än 3. gånger i gålfwet med sin Kiäpp, som förr, och ropar.

Krabro, Krabri, Krabro, Krabri, Krabro, Krabri.

Swaras utanföre:

Brokra Brikra, Brokra Brikra, Brokra Brikra.

Och i detsamma komma de öfrige förklädde Trållkarlarne från alla sidor på Theatren in, och ställa sig, så at Truls kommer at stå mit ibland dem. Emedlertid har HÅKAN af förskräckelse retirerat sig bort i en wrå af Theatren, hwarest han, medan detta påstår, åtskillige gånger med en darrande och swag Röst ropat:

TRULS, utan at bli hörder.

TRULS hälsar med Hatten på HÅKAN långsamt och wyrdigt, och HÅKAN hälsar på samma sätt igen: Sedan säjer han til Håkan med långsamt tal.

„God-Dag-min-Son-Herr-Håkan-Smulgråt. Fruckta-dig-intet, utan-träd-man-dristeliga-fram-til-mig: Jag-är-den-sam-ma-Mannen, som-du-skickat-efter. Här-är jag-nu-tillika-med-mit-följe-at-ta-la-med-dig-ef-ter-din-be-giä-ran.

H. Smulgråt.

Min Högwälwise Herre, och gunstige Gynnare.

Truls
H