Sida:Inrikes Tidningar 1813-10-14.djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

egna efterdömen häruti föregån Edra barn och lärlingar. J. N. Brandt.


Passagerare.

Helsingborg, den 3 Oct. Inpasserad är: den 1, Hr J. J. Heinrich.

Ystad, den 25 Sept. Från Stralsund äro ankomne: Handelsm. Brodd, Skepps-Byggmästaren Meyer, Handlanderne Schyder och Ewers, Engelske Lieutenanten Kenne, Sergeanten Boethius. Till Stralsund äro reste: Grosshandlaren Garriques, Herr C. Hildebrand, Studeranden C. Homeyer, Handlanderne James Dawis och J. N. Borgman, Coopvaerdi-Skepparen Oesterieck, Capitenen och Ridd. G. Uggla, Handlanderne W. Lius, J. Moyer och F. Cordes.


Sjöfarande.

Dalarö, den 6 Oct. Utgående: A. Nyman till Westerwik, J. Gram till Dublin, A. Sidberg till Westerwik, J. Persson till Landscrona och Malmö, G. D. Zander till Wismar, J. H. Waak och J. F. Bost till London, J. H. Schmidt till Greifswald.


Döde i Stockholm.

Handelsmannen från Hudikswall Olof Frisk J:son, död den 8 Oct, i sitt 60 års ålder †).

Majoren Axel Diedrich Reuterskölds k. Maka Maria Gustava Lefebure, död den 10 Oct., i sitt 28 års ålder ††).

Wigde i Landsorterne.

Krono-Befallningsmannen i Malmöhus Län Samuel Åberg och Demoiselle Julia Beata Kjellsson, dotter af Lieutenanten Gabriel Kjellsson och dess k. Maka Wilhelmina Beata Muhl, wigde i Örnestads Kyrka i Skåne den 26 Sept.

Döde i Landsorterne.

Bergs-Rådet Niclas Arfwidsson, död i Carlstad den 1 Oct., i dess 66 års ålder †).

Capitenen Carl Reinhold Åkerhjelm, död på Stora Sundby i Södermanland den 28 Sept., 68 år gammal ††).

Handelsmannen J. Steinmetz’s och dess k. Maka C. C. Hörnings yngsta dotter Brita Charlotta, död i Hudiksvall den 17 Sept., i en ålder af 6 månader och 19 dagar.

†) Hwilket endast härigenom tillkännagifwes Anhöriga och wänner. All sorgebetygelse undanbedes.

††) Hwilket enligt den aflidnes eget förordnande endast på detta sätt anhörige och wänner tillkännagifwes. All sorgbetygelse undanbedes.


Till den i Wadstena ledig blifna Krono-Magasins Förwaltare-tjenst äga skicklige och i räkenskapssaker erfarne behörige Sökande, och deribland sådane, som på Krono-Bränneri eller Magasins-staten njuter Expectance-lön, att sig hos konungens Befallingshafwande i Öster-Götlands län inom den 29 nästk. Oct. anmäla; börande hwar och en wid sin ´ ansökning foga wederbörlig borgen för minst 1000 R:dr B:co åt den Krono-uppbörd, som tjensten åtföljer. Stockholmm den 30 Aug. 1813.


Uti Upsala Stad kommer en Police-Gewaldiger att antagas med 12 tunnor spannmål i årlig lön, utom målsägande andel i böter. Hugade Sökande, försedde med bewis om skicklighet och ett anständigt uppförande, böra hos Konungens Befallningshafwande i Länet sig anmäla.


NOTIFICATIONER.

Underrättelser för Tjenstsökande.

Organist- o Skormästare sysslan wid Lerums Församlingi Wädtle Härad af Göteborgs Stift, blifwer ledig till besättande nästa år, hwartill skicklige hugade sökande inom detta årets slut äga att hos undertecknad Pastor sig anmäla; Lerums Kyrka är belägen 2 mil från Göteborg, nära landswägen och Gästgifwaregården. Löne-willkoren äro till en början wid denna nya inrättning, nybygdt Skolehus med tillhörande några tunnland odelbar jord, 10 tunnor spannmål samt en offerdag af Församlingen Michaelistid, hwilka inkomster, i afseende på personens skicklighet och förtjenst kunna ökas, icke allenast genom privat Information och Kyrko-musik wid högtidliga tillfällen, utan ock, wid nuwarande Klockarens afgång, kunna dessa syslor i framtiden sammanslås och af en person bestridas; med nästa års början skola, sedan sökanderne sig anmält, dagar till profs afläggande och real-förröttningen genom Tidningarne utsättas. LUNDBY prestgård i Wädtle Härad den 3 sept. 1813. Andr. Banck,
Pr. & P. I.

I nedanskrifne Församling är förenade Klockare- Orgelnist- och Skolmästare Beställningen ledig, hwartill hugade Sökande kunna, jemte en på stället warande vicarie anmäla sig, då egenhändigt skrifna ansökningar med bilagde bewis om skicklighet inlemnas inom trenne månader hes undertecknad, hwars adress är Stockholm och Lockstaholm. Widbo den 7 September 1813. Nils Er. Nordlöf,
Pr. & P. L.

Organistsysslan i Enslöfs Pastorat af Göteborgs Stift är ännu ledig. Lönen är ringa, endast 25 R:d. B:co årligen. Skicklige Sökande hafwa hos undertecknad astor wid September månads slut sig anmäla. Halmstad och Enslöf den 5 juli 1813. J. Ekman,
Kyrkoherde derstädes.

Förenade Organist- och Klockaresysslan i ' Bringetofta Församling af Wexiö Stift är genom Organisten Hagströms död blifwen ledig, och kommer inom 3 månader efter kungörandet här att återbesättas, som till lagligen documenterade sökandes efterrättelse kungöres; äfwen som att Församlingens pluralitet