Sida:Inrikes Tidningar 1813-10-14.djvu/4

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Korrekturläsningen av denna sida är påbörjad men inte fullständig. Se kommentarer i historiken och på diskussionssidan

will nedsätta den dittills bestådda lönen 4 och en half kappe Spannmål af matlaget till 1 halfspann af helgården jemte Yste, hwarom twistas. Bringetofta den 23 Sept. 1813. And. Ljung,
Pr. & P.

Klockaresysslan i Forssa Församling af Upsala Ärke Stift är ledig, hwartill skicklige Sökande, genom egenhändigt skrifteliga ansökningar, kunna inom 3 månader från denna dag, hos undertecknad sig anmäla; hwilket andra gången kungöres. Hudikswall och Forssa, den 19 Augusti 1813. O Högman,
Pr. & Past. Loci.

Kyrkewaktare-sysslan i Wada Församling af Upsala Stift är ledig hwartill behörige sökande kunna inom 3:ne månader från nedanskrifvne dag sig hos undertecknad anmäla; som första gången kungöres. Wada den 1 September 1812. Joh. S. Oldberg.
Kyrkoherde.

Kyrkewaktaretjensten i Gerum, af Hångsdala Församlig, är ledig; och skicklige sökande finnas inom Socknen; dock kunna gamle och afskedade krigsmän sig, enligt Författningarne, anmäla på Falköping och Hångsdala, hos J. F. Mellin,
Pr. & P.


Auctioner

Genom öppen Auction, sam anställes Tisdagen den 19 October ifrån kl. 9 till 12 f. m., försäljes å Södermalm, wid Högbergsgatan, uti Qwarteret Pelarbacken större och Huset N:o 6 aflidne Hofslagaren Per Ericssons lösa egendom, bestående af Silfwer, Tenn, Koppar, Messing och Malm, Jern och Blecksaker, Linne, Gång och Sängkläder; flere slags Möbler, Porcellain, och Glas samt Inventarier till en Hofslagare-Werkstad. Warorna wisas på stället dagen förut. Stockholms Stads Auctionskammare den 8 October 1813.

Som wid den till den 20 i denne månad uti Konungens Befallningshafwandes Kungörelse af den 5 nästlidne Junii utlyste utmätnings-Auction å Nyforss Jernbruk med underliggande Säteri, Frälse- och Krono Skattehemman, någre Speculanter sig icke infunnit; alltså har Landshöfdinge-Embetet funnit skäligt å nyo utsätta denna Auction till den 3 nästkommande December att hållas å Lands Cantzliet härstädes kl. 12 på dagen; hwilket härigenom till hugade speculanters underrättelse ytterligare kungöres med tillkännagifwande att den summa hwarföre Egendomen blifwit i mät tagen och som utgör ett belopp af 3600 R:dr Banco jemte ålöpande Renta, bör genast wid Auctionstillfället gäldas. Betalningswilkoren för återstående Köpeskillingen, ankomma på nu warande ägaren och öfrige Inteckningshafware: äfwensom Köparen bör wara beredd att för så stor del af Köpeskillingen som kan få innestå, ställa en till wederhäftigheten styrkt borgen, Marieholm å Lands-Cantliet d. 22 September 1813.

På Landshöfdinge-Embetets wägnar,
M. Hultman. Casper Ehrenborg.


Till salu finnes

Lärobok i Swenska Språket, med tillhörande öfningar, författas af C. U. Broocman, säljes i Utter & Comp:s och Wiborgs Boklådor i Stockholm, samt hos de flesta Bokhandels Commissionairer i landsorterne, äfwensom i Åbo hos Boktryckaren Mag. Frenckell, a sk. Banco häftad.

Af trycket har utkommit och säljes i Utter & Comp:s Boklåda a 1 R:dr Banco; 2:dra häftet af Juridisk och Ekonomisk Läsning. 1:sta häfftet kostar 36 sk. Banco.

I Utter & Comp:s Boklåda finnes till salu: Åkermans Glober, förbättrade 1804 af Åkerlind, af en half alns diameter; priset för Himmels- och Jord-globerne tillsammans är 33 R:dr 16 sk. Banco.

Samling af Författningar och Stadgar hwilka ändra eller förklara Kyrkolagen af år 1686 och ännu äro till efterlefnad gällande, författad och utgifwen på Kongl. Maj:ts Nådiga befallning år 1813: säljes uti Wiborgs samt Utter & Comp:s Boklådor med Register för 1 R:dr 40 sk. samt häftad för 2 R:dr Banco.

Uti Delén & Comp:s Bokhandel säljes: Charta öfwer Swerige, i stort format, a 32 sk. Banco.

Uti Delén & Comp:s Bokhandel säljes: Märkwardiga händelser utur Werldshistorien; af Bredow. Med trenne historiska tabeller häftadt 32 sk. Banco.

Af trycket har utkommit: Berättelse i anledning af 1812 års fälttåg till Kejsar Napoleon af dess Krigsminister, Hertigen af Feltre. Säljes i alla Boklådor, a 6 sk. Banco h.

Uti Delén & Comp:s Bokhandel säljes: Konung GUSTAF III:s Skrifter 6 delar med kopparstick, bundne i halffranska band 18 R:d B:co, Store Mäns Lefwerne, med portraiter 5 delar h. 5 R:d. 40 sk. B:co.