Sida:Jane Eyre (sv).djvu/103

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
97
jane eyre.

bekanta, och upptäckten deraf medförde ett resultat, högst förödmjukande för mr Brocklehurst, men välgörande för inrättningen.

Flera rika och välgörande personer i grefskapet gjorde stora sammanskott för upprättandet af en mera passande bygnad med ett friskare läge; nya ordningsregler upprättades, förbättringar i lefnadssätt och beklädnad infördes, och förvaltningen af skolans inkomster uppdrogs åt en komité. Mr Brocklehurst, som i anseende till sin förmögenhet och sina familjeförbindelser icke kunde blifva förbigången, bibehöll fortfarande sin befattning såsom skattmästare, men han erhöll till medhjelpare vid fullgörandet af sin syssla personer af ett ädlare och välvilligare sinnelag; och äfven i sin egenskap af föreståndare vid inrättningen hade han vid sin sida personer, som förstodo att förena billighet med sträng ordning, frikostighet med sparsamhet, godhet och menniskokärlek med samvetsgrann rättvisa. Skolan, på detta sätt förbättrad, blef inom kort en verkligt nyttig och förträfflig inrättning. Jag qvarblef der ännu åtta år efter dess pånyttfödelse, sex år som elev, och två som lärarinna; och i båda dessa afseenden afger jag mitt vittnesbörd till förmån för dess stora vigt och betydelse.

Under dessa åtta år var mitt lif temligen enformigt, men icke olyckligt, emedan det ej var overksamt. Jag hade nu tillfälle att få en utmärkt uppfostran; för flera ämnen hade jag en stor fallenhet, i alla ville jag utmärka mig och önskade dessutom gerna att göra mig omtyckt och afhållen af mina lärarinnor, isynnerhet af dem, för hvilka jag sjelf hyste aktning och tillgifvenhet. Jag drog derföre all den nytta jag kunde af de fördelar, som erbjödos mig. Med tiden intog jag främsta rummet i första klassen samt blef derefter utsedd till lärarinna, hvilken syssla jag med nit fullgjorde under två år. Men vid slutet af denna tid kom jag på andra tankar.

Miss Temple hade hittills, oaktadt alla förändringar, fortfarande bibehållit sin befattning såsom förestånderska vid skolan. Hennes undervisning hade jag att tacka för den största delen af mina framsteg; hennes vänskap och umgänge hade beständigt varit min tröst och min uppmuntran; hon hade varit min lärarinna, och hon blef slutligen min vän. Vid denna tidpunkt gifte hon sig och

Jane Eyre. I.7