Sida:Jane Eyre (sv).djvu/110

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
104
jane eyre.

hvarest det var lif och rörelse; Millcote var en stor fabriksstad vid stränderna af floden A—, utan tvifvel ett lifligt och verksamt ställe. Så mycket bättre, det skulle då åtminstone blifva en fullkomlig förändring. Icke just att min inbillning särdeles fängslades af tanken på de långa skorstenarna och rökmolnen — »men», sade jade jag till mig sjelf, »Thornfield ligger sannolikt ett godt stycke från staden.»

I detsamma slocknade ljuset; djupt mörker rådde omkring mig, och snart slöt sömnen mina ögonlock.

Följande dag måste jag vidtaga nya åtgärder; jag kunde ej längre hålla mina planer hemliga, utan måste meddela dem åt andra, för att fullborda deras framgång. Sedan jag begärt och erhållit ett samtal med förestånderskan under loftimmen på eftermiddagen, berättade jag henne att jag hade utsigt att få en ny plats, der jag erhölle dubbelt större lön än jag nu hade (ty vid Lowood fick jag endast femton pund om året), och anhöll att hon ville vara god och anmäla förhållandet för mr Brocklehurst eller de andra uti komitén, och fråga dem, om de ville lemna mig något betyg öfver mina kunskaper och mitt uppförande. Hon samtyckte förbindligt att uppträda såsom medlarinna i denna sak. Dagen derpå talade hon med mr Brocklehurst härom; han sade ett man först måste skrifva till mrs Reed, såsom min naturliga förmyndare. Ett bref afsändes i följd deraf till detta fruntimmer, som svarade att jag kunde göra alldeles som jag behagade, ty hon hade för länge sedan upphört att blanda sig i hvad som angick mig. Detta svar meddelades alla de komiterade, och slutligen efter långt dröjsmål flck jag formlig tillåtelse att skaffa mig en bättre plats, om jag kunde, och erhöll dessutom den försäkran, att, som jag alltid hade uppfört mig väl vid Lowood, både i egenskap af lärarinna och elev, ett betyg öfver mitt uppförande och min skicklighet, undertecknadt af föreståndarne vid denna inrättning, skulle framdeles meddelas mig.

Detta betyg emottog jag efter en veckas förlopp; en afskrift deraf skickade jag genast till mr Fairfax, och erhöll strax derefter hennes svar, med försäkran, att hon vore fullkomligt tillfredsstäld och med utsättande af dagen, då hon väntade mig till Thornfield.