Sida:KVA vol 15.djvu/182

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
163
1754. Jul. Aug. Septemb.

at känna sitt Lands styrka och svaga i detta mål, och at undanrödja de hinder, som finnas ligga i vägen för folkets tiltagande i myckenhet, hvilka icke endast bestå i förtryck och fattigdom, utan äro af mångahanda art, och fordra största upmärksamhet och omtanka. Fägnaden at se, huru des visa anstalter lyckats, är ock en af de behageligaste belöningar en Öfverhet äskar för sin möda. Han vill derföre gerna utforska, huru manstark menigheten är: huruvida den tilväxer och förkofrar sig, och huru vida allestädes är tilgång til nödtorftig bärgning för alla: om antalet af idkare för hvarje näring svarar emot sielfva näringens nödvändighet och nytta: och i vidrig händelse, huru de orsaker måga häfvas, som vålla allmänhetens vantrefnad. Sådane underrättelser äro oumgängelige uti de vigtigaste rådplägningar, och gifva mycken uplysning och anledning, til Hushålls- Kammar- och Försvars-verkets förbättring.

At komma til dessa kunskaper, viste man i de äldre tider ej någon genare väg, än at då och då låta räkna folket, hvilket var en vidlyftig förrättning, och ändock otilräckelig at uptäcka de sanningar, som förnämligast borde sökas; ty man högde sig gemenligen med hufvud-summan af alle stridbare Män, då icke allenast hela det ena Könet blef förbigångit, utan ock all ungdom och de ålderstegne af det andra, som dock ej fordra mindre omvårdnad. De Romare voro nästan de endaste, som gingo här med nogare til väga. Genom deras Census, som förrättades hvart Femte år och stundom oftare, ärhöllo de icke allenast rediga förtekningar på sina med-borgare af bägge

kö-
L2