Sida:KVA vol 15.djvu/188

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
169
1754. Jul. Aug. Septemb.

Norra, somliga mycket vidsträkta, och ändock ej är öfverflöd på folk uti det första; månne icke den tomhet en bör föreställa sig uti de senare, kunna upväcka upmärksamhet?

Det kommer mycket an på tilståndet i et Land, huru invånarenas antal snält ökar sig. Der mindre tilfällen gifvas til näring, är ej underligt, om af en lika stor folk-hop årligen födes et mindre antal barn, än der utkomsten är lättare. Det går likväl ej så mycket ojämnt til. Sedan Halley af deras antal och ålder, som årligen dödt i Bresslau, på et sätt, som längre fram skal förklaras, uträknat ungefärliga myckenheten af den Stadsens invånare, små och store; blef han varse, at der voro 27 gångor flera människior, än barn innom et år födde. Simpson har i Ängland funnit 26[1]; men Kerseboom i Holland och Westfriesland 35 människior för hvart barn, som der årligen födes. Vi vilje af några små prof tilse, huru detta förhåller sig här i Sverige. Uti Wassenda Församling i Elfsborgs Lähn voro, år 1747, vid pass 1820 siälar: medelmåttiga antalet af födde barn på hvardera af de 5 näst föregående åren, var 64[2]: altså funnos der 28 eller 29 människior för hvart barn. Uti Perno Socken i Finland, lefde, år 1750, 4286 människior, och ibland dem 126 barn yngre än et år[3]: barnens antal förhölt sig derföre der til hela menighetens, såsom 1 til 34. Men emedan det är troligt, at somlige af barnen, som det året voro födde, redan aflidit, när räkningen

för-
L 5

  1. Se Bibl. Raisonnée, Tom. 30. pag. 195.
  2. Kongl. Vet. Acad. Handl. för Oct. Nov. Dec. år 1747.
  3. K. Vet. Acad. Handl. för Oct. Nov. Dec. 1750.