Sida:KVA vol 15.djvu/187

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
168
1754. Jul. Aug, Septemb.

dock icke, at der drifves starkare handel. Lefnads-artens olikhet uti särskilda Städer, samt förändringar i en och samma Stad, bidraga ock mycket til at samla mer eller mindre folk. Icke desto mindre kan den, som har sig dessa förändringar bekanta, af Förtekningarna hafva god hielp at utforska, huru vida gagneliga rörelser af- eller tiltagit i en Stad. Det märkes klarliga på Tabellerna, at London, under de inbördes oroligheterna, i Konung Carl I. tid, mycket lidit.

På Lands-bygden kunna göras ännu säkrare uträkningar. Der visa förtekningarna ögonskenligen, hvad långvarigt krig eller frid, smittosamma sjukdomar och dyr tid kunna uträtta. Alle de af Academien samlade förtekningar, som varit hållne här i Riket, lägga det nogsamt å daga; men jag vill allenast nämna et märkvärdigt vedermäle, huru mycket missväxt och hungers nöd är hinderlig för menighetens tilväxt. Uti Råneå Socken i Westerbotten, hvarest de nästföregående och följande åren altid döptes öfver 30 barn, kommo på de stora missväxt-åren 1696, allenast 14, och år 1697, 9 barn til verlden. Uti en annan Socken, hvarest år 1695 blifvit döpte 30 barn, föddes, år 1696, 14; men år 1697 aldeles ingen. Kan större skäl begäras til Magaziners nödvändighet i sådana orter? Förtekningarna på barnen utmärka ej mindre tydeligen, huru vida hvarje Lands-ort är så upodlad, som den i anseende til des belägenhet, vidd och frucktbarhet borde och kunde vara. Om uti et af de mindre bland våra Södra Landskaper årligen födas dubbelt flera barn, än uti sex tilsammans tagne af de

Nor-