Sida:KVA vol 15.djvu/190

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
171
1754. Jul. Aug. Septemb.

och i hvarje Stad särskildt. Om det å ena sidan är fägnesamt at veta, det menigheten är talrik, när flera människor få räknas för hvart barn; så är å andra sidan mindre behageligt at röna, det hopen der långsamt tilväxer.

At ej Hione-lagen äro allestädes lika välsignade med lifsfrukt, härrörer ej endast och kan hända aldrig af Climat och Physiska omständigheter, utan mäst af Oeconomiska tilståndet och Politiska författningar, som kunna ändras. Allestädes gifvas någre mycket frucktsamme, och många mindre, eller ock aldeles ofrucktsamme. Dock visar sig snart skilnaden i allmänhet, när många par folk, och summan af alla deras barn jämföras på olika orter och tider. Efter Derhams anmärkning[1], vanka på somliga orter i Ängland sex arfvingar af hvart Hjone-lag, öfver hufvud räknade; på somlige orter 5; men merendels allenast 4. Sussmilch har i Tyskland fått ymsom 3 och 4 barn af hvart Brudepar, undantagande de Fransyska Colonierna i Preussen, hvarest tvänne Äktenskap merendels framalstra åtminstone 9 barn. Våre Forn-älskare hafva ofta giordt mycket väsende af Svenska Folkets frucktsamhet. Lät oss derföre se, så mycket de få förtekningar tillåta, hvaraf Academien hit tils fått del, om vi nu för tiden hafve at fägna oss af någon förmon i detta mål. I Wassenda Socken hafva på 25 år blifvit vigde 418 Brude-par, och döpte 1665 äkta barn: så at der hinner det knapt til 4 barn af hvart Hjone-lag. I Kräklinge Socken hafva 363 par på 50 år framalstrat 1139 barn, då

det

  1. Physico-Theol. IV. Boken, X Cap.