Sida:Kommentar till 20 och 21 kap strafflagen.djvu/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


Strafflagen kap. 20.


Hvarken 1734 års lag eller nu gällande strafflag innehåller någon definition på tjufnad.

Den år 1811 förordnade Lag-Commiteen bestämmer, i det år 1832 tryckta Förslag till allmän Criminal Lag 22 kap., tjufnad såsom olofligt tillgrepp af "lös egendom, den man vet höra annan till, i uppsåt att den sig tillegna". Därvid förutsättes, att gärningen sker utan våld eller farligt hot emot persons lif eller hälsa (jfr motiverna till Str. B., 22 och 23 kap.).

vid den revision af L. C:s förslag, som 1833 verkställdes, utbyttes – i anledning af anmärkningar från, bl. a., jurid. fakulteten i Uppsala i ett samma år afgifvet betänkande – de i nämnda förslag förekommande orden "tillgriper man olofligen" mot "tager man olofligen i besittning".

Äldre Lagberedningen har i Förslag till Straff-Balk (tryckt 1844) 23 kap. likaledes försökt sig på en definition af tjufnadsbrottet. "tillgriper man", heter det där, "olofligen lös egendom, den man vet höra annan till, i uppsåt att sig eller annan den tillegna", etc. De i detta förslag utsatta straffbestämmelser för stöld och snatteri skulle enl. 23: 1 i förslaget gälla endast, då gärningen ej "såsom annat brott efter denna lag straffas" (t. ex. såsom rån 24 kap.).

I motiverna till Lagberedningens förslag anföres, att den ändring, som 1833 vidtogs i tjufnadsbestämningen, var föranledd däraf, att man ville från tillgrepp af det, man ej har i besittning (tjufnad), skarpt skilja sådant tillägnande, som begås å egendom, hvilken i gärningsmannens besittning finnes