Sida:Kommentar till 20 och 21 kap strafflagen.djvu/45

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
41
3. om skeppare, forman eller deras folk tillgripa hvad

dem. förtrodt är att föra eller förvara;

4. om gästgifvare, värdshusvärd eller annan, som härbärgerar resande eller för sin näring eller vinning emottager gäster i sitt hus, tillgriper hvad i dess vård af gästen lämnadt är;

5. om man svikligen tager något från barn, som ej fyllt tolf år, eller från afvita;

6. om man, i uppsåt att sig eller annan den tillägna, olofligen

bortleder elektrisk ström från elektrisk anläggning.

1 mom. Under begreppet enskilda tjänare lärer lagen få anses inbegripa personer, som hafva fast (stadigvarande) anställning. Ett prejudikat (Holm 1879: 348) utmärker, att en handtverksarbetare, ej antagen enl. 15 § i K. F. den 18 juni 1864, och som åt verkstadsägaren på verkstaden utfört arbete på beting men haft kost och bostad annorstädes, icke ansetts såsom enskild tjänare (22: 11 tillämpades). Däremot har förvaltare (Holm 1888 not B 626) betraktats såsom enskild tjänare. En bolagsdisponent åter torde på grund af själfständig ställning anses vara utesluten från denna kategori. Motsatt förhållande med kassör, kamrerare m. fl., anställda hos bolag (= enskilda tjänare).

Brottet i 1 mom. (hustjufnad) är, hvad ock gäller om förbrytelserna i de följande tre mom., ett försnillningsbrott, som bedömes såsom tjufnad. Objektet (egendomen) förutsättes nämligen vara helt och hållet öfverlämnadt till vederbörande tjänare i hans egenskap af tjänare på den grund, att husbonden-ägaren antingen ej vill eller ej kan utöfva uppsikt öfver sitt gods.

Rättsfall finnas i Holm 1895: 559, 1898: 173 och 1901: 548.

Jfr stadgandena i 1734 års lag M.B. 42: 1 och 1723 års legostadga § 6.

2 mom. Med "lås, försegling eller annat dylikt stängsel" afses ett af godsets ägare anbringadt lås, hvartill ägaren har nyckeln, och en försegling, som verkställts af ägaren, således ej ett lås, därtill nyckeln lämnats i förvar hos gärningsmannen eller en af denne med eget sigill anbringad försegling. (Jfr Carlén, Kommentar till Str. I. sid. 342.) Med bestämmelserna i detta mom. äro att jämföra stadgandena i H. B. 12: 3.