Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/101

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
89

Uppfinningen jemte åtskilliga förbättringar vid denna maschin och generator, bevisa ett stort, mekaniskt snille hos dess uppfinnare, den unge Scott, och det synes icke otroligt att generatorn ännu framdeles kommer att antagas i stället för kittlarne till ångmaschinerna.

Vanligen sätter sig en kalkaktig skorpa på botten och sidorna af sådane kärl, som länge varit begagnade till kokning af friskt vatten; för att lösa en sådan kristallisering uti generatorn, fylles den med förtunnad saltsyra, hvarvid gemenskapen till skjutventilen stänges. Sedan syran förblifvit der någon tid, utsköljes den med varmt vatten. Men som ingen af de starka mineralsyrorna lösa den kristallisering, som uppkommer af saltsjövatten, så begagnas emot kristallisering deraf, förtunnad svafvelsyra, hvilken sedermera noga bortsköljes med varmt vatten. Åtskilliga försök äro gjorde att förfärdiga kittlar med rör; men många svårigheter hafva alltid mött dervid. Dessa bestå deruti att vattnet bortföres med ångan, hvarigenom rören blefvo torra, metallen oxideras, och vattnet sönderdelas i sina beståndsdelar, som begge äro permanenta luftarter, och sålunda blandade ibland ångan tillintetgöra dess verkan. Hettan af det förra förstör packningen och fogar, både uti rören och cylindern, derigenom att jordartade partiklar lemnas uti fogarne, och genom den hastiga och ojemna utvidgning af hettan, som kittelns alla delar måste undergå.