Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/110

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
98

upptagit och bestyrkt i Woods Treatise on Railroads. London 1831, sid. 472.”


Beskrifning öfver Ritningarne.

”Pl. VIII fig. 1 är elevation af en ångpanna med sina rör; a b är eldstaden; c rostjernen, hvarpå bränslet lägges; a d e f g h i k är en rörledning, hvarigenom röken och lågan gå, innan de hinna den gemensamma lådan l, hvarifrån de utkomma i skorsten; flere sådane rörledningar sitta bredvid hvarandra, och genom dem alla går röken på en gång till lådan l, som räcker tvärt öfver pannan; m, n är vattenlinien; vattnet omger eldstaden och alla rören samt lådan; o p är en mur af eldfast tegel, som borttages då man vill sota rören, hvarefter den åter insättes; ifrån lådan l kan man inkomma att sota under röret. Fig. 2 är äfven en elevationsritning, och Fig. 3 en plan af en panna med ett rör af jernplåtar; d e är första kröken af röret, som sedan går efter f g h i k l o p; Q är sugmaschinen som blåser röken och de heta gaserna rätt upp i den öfver honom ställde skorsten; r s t u v äro lock som kunna afskrufvas då pannan skall sotas. Fig. 4 är en genomskärning af ett af rören, som ock visar huru locket för sotningen är stäldt. De öfriga bokstäfverna hafva samma betydelse som i fig. 1.” — —


Åtskilliga försök hafva blifvit gjorde att åstadkomma en beständigt kringgående rörelse, utan biträde af cylindrar och pistoner; men den