Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/70

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
58

något buller, förorsakadt af ångans kondensering i vatten; derefter tillslutas ventilerna och insprutningskranen öppnas, hvarigenom maschinen sättes i gång.

Samma förrättning förnyas, ända till dess man finner genom öppnandet af insprutnings-kranen, att något vatten löper in derigenom, äfvensom deraf, att barometern visar någon förtunning, hvarefter blåsröret snart tömmer cylindern ifrån all luft.

Om pistonen nu anses uppdragen till öfverkanten af cylindern, så öppnas ventilerna G och L; och om svänghjulet medelst handkraft omvrides 18 af hela sin periferi, så måste ångan som är uti cylindern, gå genom L in uti kondensatorn, hvarest den, då den derstädes möter kalla vattenstrålen ifrån insprutningskranen, förvandlas till vatten; och då cylindern sålunda blifver tom, och ångan inlöper igenom G, trycker denna på öfverkanten af pistonen, och tvingar den nedåt, så neddrages cylinderändan af balansen, och yttre ändan deraf upplyftes jemte vefstången h, hvilket åter drifver planet-hjulet i att löpa omkring solhjulet j. Men det första af dessa 2:ne hjul, som är fästadt vid vefstången h, så att det icke får vrida sig omkring sin axel, och dess kuggar, hvilka tangera solhjulets, sätta detta sednare jemte svänghjulet m, som är förenadt dermed på samma axel, i rörelse uti rigtig direktion, hvarigenom hela verket är i tillbörlig gång.