Sida:Kris i befolkningsfrågan.djvu/30

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
30
MALTHUSIANISMEN OCH NYMALTHUSIANISMEN

vår skull störtas allt djupare i elände och förtviflan, eller om de, lyste av vårt exempel, skola med friska krafter kunna framgå på den sunda utvecklingens bana."

Wicksells föredrag slog ned som en bomb; hela borgerligheten rasade. Förhållandena voro naturligtvis trånga i den lilla uppsvenska universitetsstaden, och hela den nationella kulturen hade länge varit mer än någonsin isolerad. Det måste man minnas för att riktigt förstå uppståndelsen.[1]

Det kan vara av ett visst intresse att studera, hur opinionen i olika kretsar reagerade för den genom Wicksells föredrag givna impulsen. Man får därigenom en god utblick över det ideologiska utgångsläget för åttiotalsradikalismen i vårt land. De följande anteckningarna gälla i huvudsak blott uppsalaintelligensen, som ju i första hand kände sig uppfordrad.

  1. Wicksells föredrag hölls den 19 februari 1880 och upprepades i något utvidgad form på stora Gillesalen den 25 februari. Föredraget trycktes - tillsammans med en del polemik mot vissa tidningsinsändare - på författarens eget förlag under titeln: "Några ord om samhällsolyckornas vigtigaste orsak och botemedel med särskildt afseende på dryckenskapen", Upsala 1880. Den dåvarande uppsalaintelligensen svarade med en skrift: "Granskning af herr kand. K. Wicksells arbete om samhällsolyckornas vigtigaste orsak och botemedel", Upsala 1880, av L. H. Åberg, D. Davidson, A. Nilsson och A. Bendixson, där även den nedan i texten berörda förklaringen från "Upsala läkareförening" och handlingarna i målet inför "mindre akademiska" konsistoriet finnas publicerade, varjämte separat signaturen C. G. H. publicerade: "Några ord med anledning af ett utkommet arbete om fattigdomens vigtigaste orsak och botemedel", Stockholm 1880. Wicksell upptog genast dessa skrifter till genmäle i "Svar till mina granskare", Upsala 1880, och idkade under de följande åren en livlig propagandaverksamhet. De viktigaste av hans föredrag blevo undan för undan publicerade; hit höra: "Om utvandringen, dess betydelse och orsaker", Stockholm 1882, "Om prostitutionen. Huru mildra och motverka detta samhällsonda", Stockholm 1887, och "Om folkökningen i Sverige och de faror den medför för det allmänna välståndet och för sedligheten", Stockholm 1887. Pontus Wikners bekanta skrift "Några drag af kulturens offerväsen", Upsala 1880, hör även i viss mån till denna diskussion; ett mera direkt inlägg är Isidor Flodströms "Den Wicksellska frågan betraktad ur darwinistisk synpunkt", Upsala 1882. Den samtida broschyr- och tidningspolemiken är även i övrigt mycket omfattande, och det skulle vara av ett betydande kulturhistoriskt intresse, ehuru mycket beklämmande, att något närmare redogöra för denna strid. Här måste vi nöja oss med de i texten givna antydningarna.