Sida:Kris i befolkningsfrågan folkupplaga.djvu/272

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
270
SOCIALPOLITIKEN OCH FOLKETS KVALITET

När man studerar den rådande bostadsstandarden i vårt land och därvid speciellt fäster uppmärksamheten på vissa stundom förekommande alldeles skriande missförhållanden, måste man fråga sig hur det är möjligt, att något dylikt överhuvudtaget kan få förekomma. I nästan alla de fall, då en enkel sanitär kontroll kan förebygga uppenbara hälsovådor, ha vi dock vanligen eljest kommit rätt långt i Sverige. Vår födoämneskontroll, vår kontroll av dricksvatten, yttre renhållning, vår epidemikontroll o. s. v. är god. Och vi ha ju en bostadslagstiftning inskriven i vår hälsovårdsstadga; våra hälsovårdsnämnder äro ålagda inspektionsplikt av bostäderna i sina kommuner.

Bostadslagstiftningen är emellertid vag, mångtydig och till mycket litet förbindande.[1] I händerna på en kraftfull hälsovårdsmyndighet visar den sig dock här och var i landet fullt användbar för de värsta missförhållandenas utrotande. Den svåraste bristen ligger emellertid i bostadsinspektionens ineffektivitet. På landsbygden finns för närvarande överhuvudtaget ingen ordnad bostadsinspektion värd detta namn. Kontroll över bostadsförhållandena skall visserligen åligga hälsovårdsnämnden. Landskommunerna äro emellertid icke förpliktade att hålla sig med hälsovårdsnämnder; i så fall fungerar kommunalnämnden såsom övervakande instans. Det torde med viss trygghet, kunna påstås, att flertalet av ledamöterna i dessa nämnder överhuvudtaget knappast äro medvetna om att de fungera såsom bostadsövervakande myndighet (åtminstone voro

de det icke före den millionhjälp, som lämnats under krisen

  1. Se härtill och för det följande Myrdal och Åhrén, "Undersökning rörande behovet av en utvidgning av bostadsstatistiken jämte vissa därmed förbundna bostadspolitiska frågor", Statens off. utr. 1933: 14, sid. 55–65 (även utgiven i distribution genom Kooperativa förbundets förlag under titeln "Bostadsfrågan såsom socialt planläggningsproblem"; här kallad "göteborgsutredningen") samt "Betänkande med förslag rörande ändringar i vissa delar av hälsovårdsstadgan, anordnande av bostadsinspektion på landsbygden m. m. avgivet den 15 december 1933 av Bostadsutredningen för landsbygden", Statens off. utr. 1933: 37. I övrigt hänvisas till bostadssociala utredningens första betänkande, som förväntas inom årets lopp.