Sida:Kris i befolkningsfrågan folkupplaga.djvu/50

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
48
MALTHUSIANISMEN OCH NYMALTHUSIANISMEN

lika groteska i en snar framtids ögon. Vi få nämligen icke glömma, att dessa skuggor, upphämtade från det förgångna, alla på sin tid voro ärans män. De voro framstående representanter för sin tids kultur. I en fördjupad idéhistorisk och kultursociologisk analys skulle deras inställningar i stor utsträckning kunna förklaras såsom naturliga reaktioner till den bildningsmiljö och den sociala utveckling, vari de levde. Vi ha därför i sista hand ingen rätt att förhäva oss. Vi ha i stället en plikt att rannsaka våra egna moraliska och politiska inställningar, att hålla jakt på våra egna fördomar, att sträva efter en fördjupad kunskap om den sociala verkligheten och en därigenom möjliggjord mänskligt mera kringsynt social värdesättning. Den relativism, som frammanas genom dessa dammhöljda åsiktsyttringar, bör göra det något lättare för oss själva att urskilja omedvetna falskheter och ytligheter, ja även hjärtlösheter i vår sociala moralitet, bör göra oss mera lyhörda för det positiva i det som håller på att kämpa sig fram. Den ger oss däremot ingen frihet från att modigt och klart taga ståndpunkt i vår tids strider; en orkeslös relativism av det undvikande slaget kan icke godkännas. Men vi kunna bringas att taga vår ståndpunkt så, att vi inför eftervärldens dom icke stå oss fullt så slätt, som denna framfarna generation.

Och så ha vi födelsekontrollpropagandan på frammarsch även i Sverige. Så småningom började födelsesiffrorna sjunka, först sakta men sedan allt våldsammare. Nu bör man vara försiktig. då man sätter samman orsaksförlopp. Det är mycket sannolikt, att propagandans direkta andel i detta resultat är ganska ringa. Födelsekontrollen har sannolikt vunnit mer publicitet tack vare sina motståndare. Diskussionerna kring den beryktade "preventivlagen" av 1911 voro säkert betydelsefulla, och likaså professor Thyréns sedlighetsaktioner m. m. dylikt. Men i första hand är det väl den rent affärsmässiga reklamen, som betytt mest, understödd av det så småningom mera frigjorda betraktelsesätt i sexuella frågor, som under de sista