Sida:Kris i befolkningsfrågan folkupplaga.djvu/59

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
57
FOSTERFÖRDRIVNINGEN

Fosterfördrivningenaborternas faktiska förekomst i vårt samhälle.

Detta är den enklaste frågan, men redan här stå vi inför omöjligheter. Av naturliga skäl går det inte att studera en illegal praktik så ingående, att man när vederhäftiga resultat.[1]

Vi ha därför icke några utslagsgivande undersökningar, som skulle kunna ange de kriminella aborternas ens ungefärliga antal i vårt land och ej heller några i högre grad tillförlitliga uppskattningar för andra länder. Så mycket är emellertid otvivelaktigt, att fosterfördrivningar bedrivas i mycket stor omfattning. Man vet vidare alldeles bestämt, att deras antal är i ständigt stigande, att de förekomma oftare i städer än på landsbygden samt att ogifta kvinnor i större utsträckning än gifta begagna sig av de förefintliga möjligheterna att avbryta ett icke önskat havandeskap. Här skola inga siffror anföras, då som redan sagts alla de tal, som bruka anföras, endast äro baserade på mindre välgrundade uppskattningar och därför till sin natur äro mer än osäkra och blott kunna haka upp diskussionen. Även om den nya abortkommittén kan komma med ett visst statistiskt material till frågans belysande, finns det ingen utsikt att därå en vederhäftig uppskattning skall kunna företagas. Orsaken ligger ytterst i att hela fosterfördrivningspraktiken tvingats in i skumrasket. Så länge vi låta den stanna där. skola vi ej heller med större tillförlitlighet kunna veta något om fosterfördrivningarnas antal i vårt land.

Under tiden mognar emellertid läget fram mot en djupgående rättsmoralisk konflikt som kräver handling. Tillräckligt underlag för reformkravet ligger redan i kännedomen om fosterfördrivningspraktikens möjliga storleksordning och i

kännedomen om utvecklingstendensen. Det är med hänsyn härtill

  1. För en kritisk diskussion av ett par för medicinalstyrelsen utförda undersökningar om aborternas förekomst i Sverige, nämligen docenterna Naeslunds och Edins, hänvisas till tidigare upplagor av denna bok. Den har här strukits, då abortkommitténs betänkande inom kort publiceras och man däri kan förvänta nytt material för denna frågas belysning.