Sida:Kungl Svenska vetenskapsakademiens handlingar vol XVI.djvu/112

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
96
1755. Apr. Maj. Jun.

underligt, då vi betänke, at dem ännu förestå många sjukdomar och farligheter, hvaruti åtskillige sätta lifvet til, dem de äldre redan lyckligen genomgått.


Fortsättning härnäst.
P. WARGENTIN

.


SÄTT, At utröna huru mycken Salpeter finnes i ett färdigt gjordt Krut: Samt ANMÄRKNINGAR, Om Krut-verket i Allmänhet. Af JACOB FAGGOT.

§. 1. Anledning til at utröna Krutets Salpeter-hallt, har fått af Kongl. Maj:ts ock Riksens Krigs Collegium, hvarest jag förnummit: huruledes klagomål som tidast upkomma, öfver svagt och odugeligt Krut, och at föga säkerhet mera gifves om en riktig Krut-tilverkning.

Så ofta något klander dervid sig yppat, hafva somliga trodt, at hela felet berodt på de