Sida:Kungl Svenska vetenskapsakademiens handlingar vol XVI.djvu/111

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
95
1755. Apr. Maj. Jun.


Skilnaden emellan Kerseboom och Deparcieux är störst i de yngre åren, då den senare lofvar längre lifs-tid: hvilket synes komma deraf, at han endast rättat sig efter deltagare uti lifs-tids Räntor och Tontiner, som redan vid insättningen til större delen genomgått kopporna, samt eljest varit rätt friske. Ty ingen vågar gerna en dryg utgift på de sjukliga, som efter människligt utseende ej länge få njuta frukten deraf. Kerseboom har deremot, til sin Tabells uträknande, jämväl nyttjat andra förtekningar, för hvilken orsak den ock bättre lärer passa sig med människorna i allmänhet.

Det vore förmätet, om någon, i anledning af denna Tabell, gjorde sig saker, at ännu få lefva många år. I alla åldrar dö någre, och det står i Försynens välbehag, hvilken lotten först träffar. Men det är dock vid många tilfällen nyttigt, at hafva någon Probabilitet til efterrättelse. Besynnerligen kan den, som åtager sig at betala lifs-tids räntor åt en myckenhet folk, göra sig stat på, at hvarken mycket förlora eller vinna, om han inrättar Räntan til 36, högst 40 års utbetalning til alla, som vid öfverenskommelsen voro 20 år gamle; 30, högst 34 års utgift, på dem som voro 30 år gamle, när accordet gjordes, och så vidare; ty så många år en del af Ränte-tagarne lefva öfver den tiden, så många ungefärligen lefva de öfrige derunder.

At de yngste barnen efter Tabellen hafva mindre tid at lefva, än de äldre, bör icke förekomma