Sida:Kungl Svenska vetenskapsakademiens handlingar vol XVI.djvu/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
2
1755. Jan. Feb. Mart.

årligen dö. Naturliga förmeringen grundar sig endast på öfverskottet af de föddas antal öfver de dödas. At folk-hopen minskas genom utflyttningar, och ökas genom främlingars intagande, sker allenast tilfälligtvis, men det kan äfven af Förtekningarna granneligen märkas, huru det sig dermed förhåller.

Månge hafva varit af den tankan, at sedan människo-slägtet i början, genom en stark förmering, som förorsakades af längre lifs-tid, lika som skyndat sig at upfylla jorden med inbyggare, har det sedermera, genom lifs-krafternas försvagande, stannat i sitt lopp, och nu på et par tusende år i allmänhet hvarken märkeligen ökat sig eller blifvit mindre: samt at allenast så mycket flere årligen födas än dö, som behöfves at ärsätta ovanlig afgång genom Krig, Päst och andra Folk-ödande plågor. Det är jämväl sant, at många Länder tyckas fordomdags hafva varit så rike, om icke rikare på Folk, än i vår tid, hvartil kunna gifvas åtskilliga skäl. Hvilken undrar, om några Catholska, under enväldig Öfverhet stående Länder, icke hafva at fägna sig af någon synnerlig tilväxt; der en myckenhet folk af bägge könen afstänges ifrån äktenskap: der många tusende Familier, för samvets tvång, tid efter annan, nödgas utflytta: der allmogen lefver uti yttersta förtryck samt beständig osäkerhet om lif och egendom: och hvares det ena kriget efter det andra förhärjat nu en Lands-ort, nu en annan? Italien var utan all tvifvel, i de Romares tid, mycket folkrikare, än i vår. Spanien har visserligen tilförene varit mera upfyld med invånare.

De