Sida:Kungl Svenska vetenskapsakademiens handlingar vol XVI.djvu/184

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
162
1755. Jul. Aug. Sept.

blifvit gjorde, huru månge Människor, af 1000, som på et år födas i et Land, hinna til en viss ålder, då det antages, at i samma Land jämväl 1000 dö hvart år, och det i den proportion af hvar ålder, som Observationerna medgifva. Vi funno då, at af de 1000 födda, gemenligen ej mer än 600 hinna til 10 års ålde; 500 til 30; 400 til 40; 200 til 65, och allenast 10 til 90 års ålder.

Om man ville göra uträkningar härpå för hvart år, ifrån 1 til 90, och lägga alla de funna talen tilhopa uti en summa, borde den föreställa antalet af alla pe en tid lefvande människor i samma Land, så framt på hvart och et af de föregående 90 åren, vid pass 1000 blifvit både födde och döde. Detta var Halleys sätt at uträkna myckenheten af invånare i Staden Breslau, hvilket, efter de antagna grundsatserna, är aldeles riktigt. Men när antingen flere födas, än dö, eller tvärt om; det är, när menigheten antingen är uti ständigt til- eller aftagande, kan Halleyska Methoden ej fullkomligen instämma med sanningen; ty uti förra händelsen måste vara mindre, och i den senare större antal af människor, än nyssnämnda räknings-sätt medgifver.

I medlertid är nyttigt, at antaga samma räknings-sätt, såsom en medelväg och säker anledning, at af några få års Förtekningar på födda döda och alla lefvande, utröna, om och huru mycket folk-hopen de föregående 90 åren ökat sig eller minskats.

Jag har derföre trodt mig böra nyttja Förtekningarna på Sveriges invånare, som gjordes år 1749, och jämföra det utslag de gifva med

det