Sida:Kungl Svenska vetenskapsakademiens handlingar vol XVI.djvu/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
11
1755. Jan. Feb. Mart.

mera til för en Regering, at stifta årligen några tusende flera giftermål, än at på förenämnda sätt frälsa et dubbelt större antal redan framfödda människors lif. Och hvad hjelper det at befordra alstringen, när man sedan ej vårdrar sig om dem, som blifvit födde? Sker det för at upfylla Kyrkogårdarna? Vår Christeliga Tro förbjuder oss, at fruckta för et oundvikeligt öde, och pålägger oss at bruka lofliga medel, til allmänna välgångens befrämjande. Allmogen påkallar ej gerna någon Läkare, om han än är at tilgå; men det borde ej få komma derpå an. Läkaren skulle sjelfmant infinna sig, och när någon försot voro å färde, på allmän kostnad, utdela tryckta underrättelser och nödiga Läkemedel. Hvad förmon och besparing vore icke det för Riket, om hvar Präst vore förfaren i Läkare-konsten?

4:o Om det är sant, at en Konung är dubbelt mägtigare, som har at befalla öfver et dubbelt större antal trogna och välmående undersåtare; så följer, at han genom en vis hundrade-åra Regering, utan blods-utgjutelse, kan vinna lika som et nytt Rike, i det undersåtarenas antal blifver fördubblat.

5:o Det faller lätt at förklara, huru människorna så starkt och hastigt kunnat förmera sig, strax efter Skapelsen och Synda-floden, som Bibliska historien förmäler. Om de aflade barn, allenast hvart femte år ifrån 60 til des de fylde sina 500 år, och största delen af dem, som föddes, lefde 800 til 900 år och derutöfver, kunde Adam, förr än han blef död, räkna öfver 250 Millioner lefvande barn och barnabarn i tolfte led.

Vi