Sida:Kungl Svenska vetenskapsakademiens handlingar vol XVI.djvu/24

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
10
1755. Jan. Feb. Mart.

net, oaktadt årligen födas flera af det senare; och at här, för hvar Enkling voro sex Enkor. Utom alt detta sättes ock allmänna Hushållningen, samt i följe deraf Folk-alstringen, uti större oskick genom et långvarigt krig, än genom en hastigt öfvergående Päst. När alt detta lägges tilhopa, är klart, at särdeles lyckliga omständigheter skola underhjelpa de försigtigaste anstalter, om et Land skal på 100 eller 150 år hinna, genom egen Naturlig förmering, blifva dubbelt manstarkare.

3:o At påskynda menighetens tilväxt, hjelper väl mycket, om giftermål upmuntras och befordras; men ännu kraftigare, om anstalter göras, medelst et tilräckeligt antal skickelige Läkares tilsättande, och nödiga Läkedomars anskaffande i alla städer och Lands-orter, at i möjeligaste måtto förekomma, det ej så stor myckenhet ungt och friskt folk i påkommande sjukdom må förgås af vanskötsel. Om allenast en femte-del af dem, som dö årligen i Sverige, kunde frälsas, skulle menigheten, så framt de föddas och dödas antal i öfrigt altid förhölle sit lika, som år 1749, i stället för 100, ej behöfva mer än 57 år til fördubblings tid. Ej lånt ifrån en femte-del afgår somliga år allenast i kopporna, som, kan hända, kunde frälsas blott genom den utomlands så väl bepröfvade Koppornas ympning, om den jämväl hos oss komme i allmänt bruk. Icke eller lärer någon kunna tvifla, et ju af annat ungt och mid-ålders folk, som aflida uti hetsiga sjukdomar, håll och styng, Röd-sot och de så kallade okända barna-sjukdomar, m.m. en femte-del kunde genom god skötsel bibehållas vid lif Visserliga vil det

mera