Sida:Kungl Svenska vetenskapsakademiens handlingar vol XVI.djvu/270

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
246
1755. Oct. Nov. Dec.

utländska Tabeller, lika indelte och specificerade, som på våra. Ty emedan det vore alt för vidlyftigt, at gifva en särskild Column i Tabellen åt hvar särskild slags sjukdom, har man merendels under et allmänt namn dragit tillhopa flera hvarannan liknade sjukdomar, då det händt, at somlige uti en Column indragit och sammanblandat flera eller andar sjukdomar än vi, och tvärt om. Man har och utomlands nästan ingenstädes några säkra rön i detta mål upteknade på Landsbygden, utan allenast i stora Städer, hvarest sjukdomarna förhållit sig mycket annorlunda, såsom vi af Stockholms Stads jämförelse med våra Lands-orter skole få se.

Icke desto mindre och såsom til et prof, vil jag uti följande Tabell upte, hvilka sjukdomar finnas förorsaka största afgång på folk här i Riket, och huru mycket större skada den ena sjukdomen gör än den andra. Uti första Columnen finnes sjukdomarnas förhållande sins emellan uti hela Sverige enligt Tabellerne för de tvänne åren 1749 och 1750, ty för de följande åren äro ifrån somliga orter ännu inga inkomne. Andra Columnen visar deras förhållande i Stockholms Stad särskildt, efter Förteknngarna för åren 1749, 1750,1751,1752 och 1753. Den Tredje och Fjärde äro lånte utur H. Süssmilchs ofta tilförene nämnda Bok, om Mortalitets ordningen. Jag har reducerat alla Summorna af de döda på hvar ort, til 10000, och förminskat antalet af dem som aflidit uti hvarje sjukdom uti samma proportion, på det hvar och en sjelf och utan räkning må kunna anställa jämförelsen.

Sjuk-