Sida:Kungl Svenska vetenskapsakademiens handlingar vol XVI.djvu/269

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
245
1755. Oct. Nov. Dec.

beskrifning, tillika med de underrättelser, som Kongl. Collegium Medicum, af egen berömlig drift, vid särskildta tilfällen af någon grasserande farsot, låter utgå, påå det allmännas kostnad tryktes och utdeltes til alla Kyrko-Socknar i et Rike, som vidsträckt och litet bebodt, aldrig lärer kunna försörjas med et nog tilräckeligt antal af skickelige Läkare; är ingen tvifvel, at ju mycket godt derigenom kunde vinnas: förnämligast, at Guds ords Lärare, besynnerligen de, som vid Academierna lagt någon grund til insigt i Läkare-konsten, skulle oförmärkt vänjas vid det nöjet, at kunna gå sina åhörare tilhanda med goda råd uti deras sjukdomar, och lära rätt namngifva sjukdomen på Tabellerna, hos Provincial-Medicus, Landshöfdinge ämbetet eller Kongl. Collegium Medicum, då deras handräckning tarfvas.

Det är ännu för bittida, at af de få Årens Tabeller som inkommit, göra någon säker jämförelse emellan de Svänska Lands-orterna, hvad sjukdomarna angår; ty en ort kan några år å rad hafva mindre känning af en viss sjukdom, utan at derföre altid vara deraf mindre besvärad. Igenom 15 til 20 års Observationers jämförelse kan först i detta mål någon visshet utletas. Sjukdomarnas förhållande uti hela Sverige på dessa åren, kunde med någorlunda visshet jämföras med det som utomlands blifvit i långliga tider observerat, at se, hvilka sjukdomar äro här mer eller mindre gångbare, än uti Tyskland och Ängelland. Men äfven uti denna undersökning möta tvänne svårigheter: den ena, at sjukdomarna ej blifvit, på de

utländ-
Q3