Sida:Kungl Svenska vetenskapsakademiens handlingar vol XVI.djvu/276

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
252
1755. Oct. Nov. Dec.

hälsa. Skulle ej bot derpå kunna upfinnas? Om vi hålla oss för goda, at lära af våra enfaldiga Lappar, at förvara barnen för sådan våda, så tyckes dock, at vi, som äro så benägne at antaga utländska seder, skulle snart kunna förmås at bruka Italiennarnes til den ändan upfundne machine, som är beskrefven uti denna Academiens Handlingar.[1] Men vi härme utlänningarna hälst uti det som minst duger.

At antalet af mördade och afrättade i London synes vara mindre i proportion, än hos oss, röjer allenast de Ängelska förtekningarnes ofullkomlighet i det målet.

Detta vare nog för denna gången, om nyttan af et välinrättadt Tabell-värk. Et det vigtigaste ämnet återstår väl ännu, angående proporton af alla Stånds och hvarje Närings-idkares talrikhet: men det är ock det svåraste, som forrar en uti alla delar af almänna hushållningen genomdrifven och grundeliga förfaren mans pänna. Våra Tabeller äro ock i det målet ej så rediga och uplysande, som de kunde vara, och som det påsyftades. I andra Länder har man icke en gång budit til, åtminstone icke för något helt Land eller Rike, at utforska idkarenas värkeliga talrikhet uti hvar och en näring: någre hafva allenast genom förnufts slut undersökt, huru det borde vara: huru stor del af invånarena i et Land, i anseende til des naturliga förmoner och til ärhållande mögeliga delaktighet uti indrägtiga handels-rörelser, borde vara

  1. För Jul. Aug. Sept. 1740.