Sida:Kungl Svenska vetenskapsakademiens handlingar vol XVI.djvu/277

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
253
1755. Oct. Nov. Dec.

jordbrukare, fiskare, handtvärkare, slögde-idkare och handlande? huru stor den närande hopen emot den tärande? huru många soldater, ämbetsmän och betjänte behöfvas och kunna underhållas, utan näringarnes förlust, m.m. Hvar och en finner lätteligen, at någon viss proportion är nödig i dessa stycken, om hushållningen skal bära sig. Men hurudan? Det är det svåraste Probleme uti hela Oeconomiska Vetenskapen, som ock fordrar en den fullkomligaste och nogaste känning af alla et Lands så väl naturliga, som genom flit och konst til förvärfvande förmoner. Här om kunna läsas Herr Berchs Politiska Arithmetica, och Academiens utländska Ledamot; Herr De Danguels Bok, om Frankrikes och Ängellands större eller mindre förmoner i handel och nyttiga rörelser i anseende til hvardera Rikets Politiska författningar.

Sluteligen önskar jag, at Kongl. Vetenskaps-Academien kunde förunnas frihet, at årligen lägga för det allmännas ögon et kårt utdrag af det föregående årets inkomna Tabeller; til det minsta, hvad proportionerna af födda och döda, stiftade hjonelag och de dödas sjukdomar och ålder angår. Det skulle förmodeliga fägna Nationen, at se, huru Guds välsignelse, Friden och Regeringens kloka författningar småningom öka hopen och dess välmåga: at se de nya anmärkningar, hvartil de förmodeligen hvart år kunde gifva anledning. Det skulle ock upmuntra alla vederbörande, at göra sin flit med Tabellernas uprättande och skyndesamma insändande. At göra en hemlighet af Oeconomiska tilståndet, kan ej falla på en så vis och uplyst Regering, som vår.

PEHR WARGENTIN.