Sida:Lagberedningens förslag till jordabalk III.djvu/280

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
Den här sidan har korrekturlästs
269

Innehafvaren af en tidigare inteckning är det obetaget att, när tvist om rätt till betalning ur egendomen sedermera yppas, göra gällande, att den fordran, för hvilken den senare inteckningen meddelats, i själfva verket icke varit af den privilegierade beskaffenhet, som uppgifvits eller antagits. Att en anmärkning af nu nämnda innehåll influtit i fastighetsboken utgör däremot – enligt hvad 17 kap. 9 § 1 mom. Handelsbalken i dess föreslagna lydelse utvisar – förutsättning för att på fordringens egenskap skall kunna grundas något företräde i rätt framför tidigare inteckning för nye ägarens gäld.
I öfverensstämmelse med de sålunda vidtagna ändringarna hafva åtskilliga andra paragrafer i förslaget jämkats, nämligen 8 och 11 §§ i detta kapitel samt 10 § i följande kapitel. Härutöfver hafva af samma anledning flera. särskilda bestämmelser, som upptagits i andra afdelningen af Beredningens förslag men icke ingå

i den nya jordabalken, måst modifieras på sätt här nedan angifves, nämligen:


Lag om ändrad lydelse af 17 kap. 6 och 9 §§ handelsbalken.


9 §.

1 mom. Har någon – - lika rätt; dock att, där inteckning sökts för ogulden köpeskilling eller annan fordran, hvarför egendomen häftat så som i 16 kap. 2 § jordabalken sägs, inteckningen skall, där om förhållandet gjorts anmärkning i fastighetsboken, gifva företräde framför annan köparens gäld, ändå att inteckning därför

sökts tidigare.


Lag om ändring i vissa delar af utsökningslagen.


103 §.

Kungörelse – - sin rätt.

De, hvilka hafva inteckning i egendomen eller fordran, hvarför denna jämlikt 4 kap. 11 eller 22 §. 5 kap. 12 § eller 7 kap. 6 § jordabalken häftar, eller som skall utgå – - meddelad.