Sida:Lagfarenhetsbibliotek V 1.djvu/82

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
82
Missgjernings-Balken, 3 Cap. 8 §.

högtidsdagar wara förbudit, att idka denna handtering förr än klockan fyra. 1687 den 17 Oct. KF. 4 §, Just. W. p. 1143. Infaller marknadstermin på sön- eller helgedag, uppskjutes marknaden till nästa söchnedag. 1727 d. 28 Aug. Kongl. Resol. på St. B. 37 §, MW. 1 T. pag. 719. Jämnför 14 C. 4 § i 1686 års Kongl. KyrkoL. Just. W. p. 1022: likaledes uppskjutas de stora frimarknaderne till nästa måndag, om terminen på lögerdag infaller. 1734 Den 12 Dec. Kongl. Resol. på St. Besw. 30 §, ibid. 1 T. p. 1197. De marknader, som allenast en dag påstå, få hwarken begynnas dagen före eller näst efter någon söndag eller stor helgedag; dock Städernes så kallade torgdagar undantagne, då Allmogen, efter förra wanligheten, sina waror om lögerdagen föryttrar. 1757 den 12 Januarii, Kongl. resol. på Prst. Besw. 1 §, MW. 6 T, p. 4517. Allt köp och säljande af kramwaror, så ock af allahanda drycker, ehwad namn de hafwa kunna, förbjudes å Faste- Bot- och Bönedagar, så på landet, som i städerne: skolandes både säljaren och köparen, så ofta de därmed beträdde blifwa, böta hwar sina 3 Riksdaler 16 skillingar, till treskiftes emellan nästa Hospital, de husarma i församlingen, där brottet sker, och sjelfwa Sochnekyrkan, samt böterne, i brist af botum förwandlas till 4 dagars fängelse wid wattn och bröd. 1801 den 23 Dec. Kongl. BönedagsPlacat, lika med de föregående. Alle källare och ölkrogar, undantagandes kramlådor, samt Bagare- och Hökarebodar, skola aftnarne före Bönedagarne och Lögerdagsaftonen igenslås, när det ringer till Bönestunderne. 1723 d. 23 Dec. Kgl. Resol. på Stockh. Consistorii Beswär, 6 §, MW. 1 T. pag. 607. Alla wid kyrkorne egenwilligt inrättade krogar måge alldeles upphäfwas, samt wid de krogar, som med wederbörligt tillstånd där kunna wara anlagde, såsom ock wid Gästgifwerierne, hwarken näst före eller under Gudstjensten någon