Sida:Lagfarenhetsbibliotek V 1.djvu/81

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
81
Missgjernings-Balken, 3 Cap. 7, 8 §§.

funnit, huru lätt det är, att med en bokstaf i lagen göra mycket godt eller mycket ondt, huru nödigt det är att lagen är bestämd, där den kan wara det, till högsta möjelighet. De gamle lagarne förbödo wäl ock all adhalwärknadh på helgomdagh, men satte wisligen ut, att hö och korn kunde at saklöso hjelpas äptir midiän aptan; den nya däremot har icke behagat nämna något därom, men i allmänhet stadgat sabbatsbrottstiden emellan klockan 4 om morgonen och klockan 9 om aftonen."


8 §.


"Krambodar, eller andre bodar, skola på Söndagar och Högtidsdagar ej öppnas til salu: mat och dricka må säljas til nödtorft, sedan Gudstjensten är förbi. Ingen hafwe macht på thessa dagar at kjöpslaga i Skjep, eller andra farkostar. Bryter någor i thessa fall; böte för sabbatsbrott, som sagdt är. Samma bot ware, ther man företager sig någon resa til lands eller sjöss i Staden eller å Landet, förr än Gudstjensten är ändad. Hwar som häst eller båt thertil utleger; böte fem daler. Är någor på resa stadd, ställe sig in til Gudstjenst i then Kyrkio, som wid wägen ligger."

P. St. Böter för Sabbatsbrott, III: 7 MB.

S. F. Ej måge Judarne på sön- och högtidsdagar öpna deras bodar till handel och köpenskap, eller sig andra göromål företaga, hwaraf förargelse ibland de Christne uppwäckas kan, wid den pligt, som Allmänna Lagen å Sabbatsbrott stadgar. 1782 den 27 Maij, Kongl. Comm. Coll. Regl. för Judeska Nationen, 25 §, MW. 12 T. p. 322. Alla mångelskor, eller andra, som på gatorne och i husen gå omkring, att sälja något, skall om sön- och

L