Sida:Lagfarenhetsbibliotek V 2.djvu/197

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs
773

Tilläggningar och Rättelser.


I Cap. 2 § M. B. p. 8.

Lutheraner tillåtas att wara faddrar för de Reformertes barn, emedan det ej hos de Reformerte brukas, att faddrarne åtaga sig om barnets uppfostran draga försorg. 1751 den 17 Januarii, Kongl. Rådk. Prot. och Bref till Götheborgs Consistorium, 4 mom.; och är det Lutherske prester tillåtit, att enligt de af Lutherska Kyrkan widtagne Ceremonier, begrafwa Reformerte, allenast därwid Kyrkolagens 18 Cap. 2 § efterlefwes, som förbjuder Scholaesång och Likpredikan. ibidem, 5 mom.

– – p. 10.

I anseende till Soldaten Matts Langström,

som under sin fångenskap i Ryssland antagit Grekiska Läran, förklarades det wara betäneligit, om han igenom några Ceremonier intoges uti Församlingens gemenskap, och å nyo döptes, häldst han tillförene fått dop, samt således för en ledamot i Församlingen blifwit ansedd. 1736 d. 14 Januarii, Kongl. Rådk. Prot.

– – –

I anledning af Borgo Consistorii underdåniga

anmälan, angående Drängen Matts Jacobsson i Storby, hwilken beklagat sig, att han måst dragas med swårmodige tankar och samwetsoro däröfwer, att han fått förnimma, det han ej rätteligen skulle uti den Heliga Trefaldighetsnamn och med wattn blifwit döpt, emedan aflidne Kapellanen i Församlingen, Indrenius, wid Christningen warit af starka drycker så öfwerlastad, att ej annat kunnat

förstås, än att han allenast sgdt de orden: Matts är

A a 3