Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/291

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


^ a33 — i än sä kraftiga uttryck: all betydelse deraf måste nödvändigt finna sig upphäfven och tillintetgjord genom en mängd andra ställen, sådana som de nyss anförda y h vilka taga lika uttryckligen tillbaka allt hvad de förra synas innebära och vilja öfvertyga oss om. Huru kan till ex. andens blotta hand' lingssättj eller blotta förnimmandet j utgöra någon död massa j som emotstär påstötning utifrån? Efter en så lofvande realisation af verldsbe^ greppet, som den hvarmed vi nyss förut funnit oss undfägnade, känner man sig emellertid misslynt vid den afkortning på realitet, som härigenom an* tydes, h vilken småningom synes gå i förminskning ända till zero, det vill säga, ända till eqvation med blotta föreställningen. Jacobi har rätt, man nödgas erkänna det, då han säger, att hela denna Scheliingska realisation af natursysteitet icke ens bar så mycket af realitet, som blotta pappersvär- det. På detta sätt ser man sig alltså hafva blifvit förd genom ett helt verlds-allt af färgrika dunst-^ bilder, för att ändtligen stanna vid systemets san- na hufvud-ide, den gränslösa tomheten på all verk-^ lighet.