Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/359

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


    • 361 —

alt dessa iiegrepp �di 'fSrestillAingar haffa verit* ligt motsvariga föremal ; och nb. att föremålens Terklighet läter sig med osviklig visshet rönas och fömimnias. Mén jtttt detta är omöjligt Begreppétt uppkomma af föreställningarna, och bero till sin sanning alltså af dem. Men för att utröna sannin- gen af sjelfva föreställningarne, det vill säga, verk- ligbeten af deras föremål, dertill fordrades att va- ra medvetande af öfvergången ifrån objekt till �8^ restäUning; alltså af objektet redan innan före- ställningen, h vilket på intet sätt blifvit vår lott Den menskliga tankevarelsen, bestående af före- ställningar � begrepp, slutsatser , och likasom sväf � vande emellan tvenne verldar, den kroppsliga odi den öfversinnliga, känner ej och kan ej känna htrarken den länk, som förenar det yttre objddet med föreställningen, eller den, som sammanbinder slutsatsen med det öfversinnliga föremålet; kan så-: ledes aldrig haf va ett immediat förnimmande af någondera, och derföre ej heller någon realkoo- skap i denna strängare bemärkelse. Förgäfves hoppas man att tillskapa en slagn' realitet af kunskap derigenom, att man likasom från- skär och bortkastar allt yttre föremål, nnnligt el- kir osinnligt; låter verldssynema uppkomma firån sinnesvarebens egen inre grundj ger henne blotta förestftlUkingar till objekt, och iq^phäfver på så-