Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/54

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

LII

kommer att införas i en sednare del af Akademiens handlingar. I detta, som i alla öfriga ämnen, framstår han såsom en grundlig, klar och skarpsinnig tänkare. Han visste förlika Brukets och Etymologiens anspråk, i det han åt hvardera anvisade bestämda gränsor, och jemte en behöflig och tydlig etymologi erkände nödvändigheten af vissa allmänna ordningslagar för stafningen. I början bestridda, hafva dessa stafningsgrunder småningom blifvit mera allmänt antagna; och om Svenska språket ändtligen erhåller en stadgad Ortografi, stödd på enkla och naturliga grundsatser, så är det Leopold, som äran deraf egentligen tillkommer: han som, lik en fader för Svenska språket, icke blott sorgfälligt vårdat dess rot och stam, men ock utvecklat dess ädla art i de skönaste blommor och frukter.


Redan i sin lifstid hade Stats-Sekreteraren Leopold iordningsställt de arbeten, som nu efter hans död utgifvas. De komma att bilda trenne band, hvaraf det första, utgörande fjerde delen af hans Skrifter, härmed lemnas i allmänhetens händer. Tillika meddelas innehållet af de följande tvenne delarne, sådant författaren sjelf låtit uppsätta det. Till sista delen skola dessutom, såsom Supplement,