Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/55

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
LIII

bifogas några hittills antingen otryckta, eller dock ej i hans skrifter tryckta poemer. I öfrigt hade han uppdragit korrekturets besörjande åt en af sina yngre vänner, Herr Sekreteraren Hasselström, som ofta gått honom tillhanda vid litterära sysselsättningar. Min åtgärd har således i ringa mån varit påkallad. Men då Leopold i lifstiden flera gånger ålade mig, att hafva inseende öfver utgifvandet af hans efterlemnade skrifter, och ännu dagen före sin död upprepade denna åstundan, har jag bort lyda den i allt hvad på mig kunnat ankomma. Förut hedrad med ett dylikt förtroende af Leopolds vän, den oförgätlige Blom, huru lifligt har jag önskat, att så sent som möjligt behöfva uppfylla någonderas vilja! Den har emellertid måst uppfyllas; och för den sörjande vänskapen återstår blott, att i ett troget hjerta förvara de begråtnas älskade minne. Det är också ensamt denna vänskap, som gifver mig rättighet, att teckna mitt namn framför en stor mans arbeten, och jag känner, långt öfver hvad jag kan uttrycka, både hvilken ära mig derigenom vederfares, och huru föga jag af densamma kunnat göra mig förtjent.

Stockholm den 20 Nov. 1831.
L. M. ENBERG.