Sida:Menniskans härledning och könsurvalet.djvu/323

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
301
ordningen lepidoptera.

det fullvuxna tillståndet äro en ganska kort tid bortåt underkastade olika vilkor, och emedan bådas larver äro utsatta för samma förhållanden. Hr Wallace tror, att honornas mindre lysande färger i alla eller nästan alla fall särskildt hafva erhållits som skyddsmedel. Det synes mig tvärtom vara sannolikare, att hanarne ensamma i de allra flesta fall hafva erhållit sina lysande färger genom könsurval, under det att honorna hafva blifvit endast obetydligt förändrade. Honorna af skilda, men befryndade arter borde följaktligen likna hvarandra mycket närmare, än hanarne af samma arter, och detta är den allmänna regeln. Honorna visa oss sålunda något så när den ursprungliga färgen hos stamarterna till den grupp, dit de höra. De hafva dock nästan alltid blifvit i viss grad förändrade derigenom, att några af de hvarandra efterföljande gradationerna af föränderlighet, i följd af hvars hopande hanarne blefvo sköna, förärfdes till dem. Hanarne och honorna af beslägtade, ehuru skilda arter skola likaledes i allmänhet hafva under sitt förlängda larvstadium varit utsatta för olika förhållanden och kunna på så sätt hafva indirekt påverkats, ehuru en ringa färgförändring, som på detta vis har förorsakats hos hanarne, ofta fullständigt undandolts af de lysande färger, som hafva erhållits genom könsurvalet. Då vi komma att sysselsätta oss med foglar, skola vi hafva att undersöka hela denna fråga, om färgskilnaderna mellan hanarne och honorna till en del hafva specielt erhållits af de senare som skyddsmedel, hvarför jag här endast skall meddela några oundvikliga detaljer.

I alla händelser, då den vanliga formen af lika förärfning till båda hönen har varit förherskande, skulle urvalet af bjert färgade hanar tendera att förläna honorna mera lysande färger och urvalet af mörkfärgade honor sträfva att göra hanarne mörka. Om båda företeelserna samtidigt påginge, skulle de sträfva att neutralisera hvarandra. Så vidt som jag kan se, skulle det vara ytterst svårt att genom urval förändra den ena formen af förärfning till den andra. Men genom urval af hvarandra efterföljande variationer, hvilka från första början voro vid sitt öfverflyttande inskränkta till könet, skulle det icke vara den ringaste svårighet att gifva endast hanarne lysande färger och samtidigt eller sedermera mörka färger åt honorna ensamma. På detta senare vis kunna, hvilket jag fullkomligt medgifver, honor af dagfjärilar samt af skymnings- och nattfjärilar hafva blifvit omärkliga, oansenliga och mycket olika sina hanar för att derigenom vara skyddade.