Sida:Menniskans härledning och könsurvalet.djvu/447

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
109
sekundära könskarakterers gradation.

nästan hvarje liten detalj i kul- och sockelögonfläckarnes bildning och färg härleder sig från gradvisa förändringar i de elliptiska prydnaderna, och de senares utveckling kan spåras genom lika små steg från föreningen af två nästan enkla fläckar, af hvilka den nedre (fig. 57) i öfre kanten har en mörkgul skuggning.

Fig. 59. Stycke nära spetsen af en armpenna, visande fullkomliga kul- och sockelögonfläckar.
a Den prydliga öfre delen.
b Den öfversta, ofullständiga kul- och sockelögonfläcken (schatteringen ofvanför den hvita teckningen i spetsen af ocellen är något för mörk).
c En fullständig ögonfläck.

Spetsarne af de längre pennor af andra ordningen, hvilka bära de fullkomliga kul- och sockelögonfläckarne, ega egendomliga prydnader (fig. 59). De sneda, långsgående strecken upphöra plötsligen uppåt och blifva oregelbundna; ofvanom denna gräns är fjäderns hela öfre ända (a) betäckt med hvita, af små svarta ringar omgifna fläckar, hvilka stå på mörk botten. Till och med den sneda strimma, som tillhör den öfversta ögonfläcken (b), representeras endast af en ganska kort, oregelbunden, svart teckning med den vanliga, krökta, sneda basen. Som denna strimma härmed plötsligen afbrytes uppåt, så kunna vi, efter hvad som har föregått, inse, huru det kommer sig, att ringens öfre utbredda del saknas hos den öfversta ögonfläcken, ty denna utbredda del bildas, såsom förut har blifvit angifvet, synbarligen genom en afbruten förlängning af närmast högre fläck i samma rad. I följd af den öfre utbredda delens frånvaro i ringen synes det, som vore den öfversta ögonfläcken snedt afstympad i sin öfre ända, oaktadt den i alla öfriga rigtningar är fullständig. Jag tänker, att en och hvar, som tror, att Argus-fasanens fjäderdrägt är skapad så, som vi nu se den, skulle råka i förlägenhet, om han skulle förklara den öfversta ögonfläckens ofullkomliga beskaffenhet. Jag vill vidare tillägga, att hos de från kroppen aflägsnaste pennorna af andra ordningen alla ögonfläckar äro smärre och mindre fullkomliga än på de öfriga fjädrarne, och att hos dem de yttre svarta ringarnes öfre delar saknas såsom i nyssnämnda fall. Här synes ofullständigheten stå i förbindelse med det faktum, att denna fjäders fläckar mindre än vanligt