Sida:Nordstjernan 1859.djvu/47

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

37

stora tysta naturen med sitt allvarliga majestät, och här denna bild af det rörliga vexlande och dock sig ständigt lika lifvet! Och högst upp på bergspetsen ett af fransmännen besatt fäste! Lutad mot sitt gevär stod der i den blåa och röda uniformen en soldat; och skulle en målare, för att höja effekten af detta landskap, på sin tafla hafva velat placera en pittoresk punkt, så hade han icke kunnat utvälja något mera passande.

Slukande med våra ögon alla dessa härligheter, dessa väldiga fjällmassor, dessa täta, evigt lefvande och blommande skogar, dessa djupa, smala, rysligt sköna dalar, detta vattenfall och de derofvan belägna husen för den lilla garnisonen af ungefär 50 man, begåfvo vi oss ändtligen upp till Fatuahua (så heter stationen här uppe), och emottogos der med fransysk hjertlighet af soldaterna och deras löjtnant, som inlogerade oss under fyra dagar i sina rymliga och beqväma boningar, der dock dagarne hastigt försvunno, dels under lönande exkursioner och betraktande af den omgifvande naturen, dels med muntert glam och glädtiga upptåg hos våra lustigt och lätt sinnade värdar.

Den ena dagen besteg jag ett öfver fästet uppskjutande berg, på hvars topp en liten platå blifvit planerad och der från en flaggstång den fransyska protektoratflaggan vid högtidliga tillfällen svajade. Härifrån drog sig berget framåt i en smal kam, så smal att man stundom nästan måste krypa på alla fyra för att ej nedstörta i bråddjupen på ömse sidor. Hvilken gudomlig utsigt härifrån! Rundtom reste sig dessa förfärliga höjder och det nära 8000 fot höga Ruana, hvars af många moln inhöljda topp ännu ingen menniskofot bestigit, oaktadt det derför utsatta pris, derinvid de nakna fjällspetsarne, som af sin tretaggiga öfver skyarne skjutande djerfva topp, lik en väldig krona, blifvit benämda diademet, och i rad med dessa enorma bergmassor, för hvilkas kolossala storhet allt annat, äfven tusendetals fot höga bergklinter, försjunker till en liten obetydlighet. Nedanför