Sida:Om Norrlands skogar.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

Om Norrlands skogar.

Under de sistförflutna åren har jag upprepade gånger haft tillfälle att besöka åtskilliga delar af Norrlands skogstrakter, i synnerhet ofvan lappmarksgränsen. Ehuru mitt hufvudsyfte därvid varit att studera villkoren för tallens och granens trefnad på olika terränger, skogsträdens fiender inom djur- och växtvärlden, med flera omständigheter, som påkalla en vetenskaplig undersökning, har jag ej kunnat undgå att få ögonen öppna för några praktiska förhållanden, hvilka spela en mycket stor roll beträffande skogens bestånd och sunda utveckling. Det är med anledning häraf jag tager mig friheten att framlägga några reflexioner öfver norrländska skogsfrågor, i hopp att de välvilligt måtte bedömas och vägas af de många, som hysa ett allvarligt intresse för den för hela Sverige så viktiga och dyrbara norrländska skogsregionen.

* * *

De flesta torde väl kunna vara ense därom, att det ur ekonomisk synpunkt är en plikt för den nuvarande generationer att så vårda och handhafva våra skogar, att kommande släkten ur desamma