Sida:Om landskapsnamnet Uppland – Fataburen Kulturhistorisk Tidskrift.djvu/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
17
LANDSKAPSNAMNET UPPLAND.

Om landskapsnamnet Uppland.

Af

Otto von Friesen.

Skilda tider ha gifvit olika svar på denna fråga, och svaren ha visserligen ej alltid stämt öfverens med hvarandra därför, att de varit samtidiga. Jag skall i all korthet ge en öfversikt öfver de lösningar, som föreslagits, men åsyftar icke att åstadkomma ett fullständigt register öfver dem alla.

Äldre meningar såsom Messenius’, Rudbecks och Peringskölds refereras af L. Salvius i Beskrifning öfver Sveriget, Första Tomen om Upland, Stockholm 1741, s. 1 f.: »Någre gissa at namnet Upland skal vara kommit af det ordet ypen eller ypna, såsom der med skulle förstås et yppet Land; men det är svårt at finna någon grund der til. Andre mena, at det är således nämt efter en Konung, som här i Landet skal fordom varit rådande och hetat Ubbo: fast det ännu är ovist, om någon Konung af det namnet varit til här i Sverige. Det kallades fordom Up-Svea, och Inbyggarena Up-Svear, hvaraf det tyckes sedermera vara kalladt Upland. Begge namnen synes peka på et sådant Land, som skulle vara högländt eller bära up åt: I hvilket afseende jämväl en ort i Norrige skal blefwit kallad Upland, emedan den ligger högt up ifrån Hafvet; Men detta vårt Upland reser sig icke så märkeligen up åt, att det just der af skulle fåt sit namn. Det är lågt både vid Hafvet och Mälare sidan: har ock up i Landet mera slättmarker än stora höjder.» .... »Ty skulle en med samma skäl kunna säga, at detta Land är kallat Upland och des Inbyggare Yfverborne, af det yppersta som här af ålder varit och ännu är i hela Norden, både i det Andeliga och

2