Sida:Om landskapsnamnet Uppland – Fataburen Kulturhistorisk Tidskrift.djvu/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
18
OTTO V. FRIESEN.

Verdsliga Väsendet. Vi säja ännu: Gå up til Kyrkan, fara up til Staden, resa up til Slottet, at der med gifva ortens värdighet och heder tilkänna: fast än den, vi ärna oss til, kan ofta ligga lägre nid, än den vi komma ifrån. I lika måtto, kan det vara händt, at Östersiön, Södermanland, Vessmanland och Norrland hafva fåt sina namn efter de 4 Väderstreken från Upland; Men om der af kan skäligen slutas at Upland varit den ort, hvar uti våre älste Förfäder, som i början icke hade något vist Boställe, aldra först sat sig neder, eller tagit sig et stadigt fäste, det synes så vida ovist, som dessa Landsorter intet lära så varit kallade ifrån den tid, de aldra först fingo sina vissa inbyggare..... Sielfva namnet Upland skal föga vara äldre än i från Christi tid.»

Eric Tunelds Inledning til Geographien öfver Swerige, utgifven samma år som föregående arbete, s. 24, säger: »Ther (i Uppland) har, uti the äldsta tider, warit Konunga-Sätet: och förmenes hafwa fådt sit namn antingen theraf, at thet ligger up i landet, eller ock rättare, för the fordna Upsala-Kungars öfvervälde, under hvilka the andra Landsändars Fylkis Konungar och Höfdingar woro skattskyldige: hwadan thet ock fordomdags kallades Ypland, Opland och Öfwer-Swerige; och Inbyggarena Up-Swear eller Öfwer-Swear.» N. W. Forsslund, som 1827 utgifvit den 8:e upplagan af Tunelds geografi, återger ännu i allt väsentligt de åsikter, som Tuneld själf uttalat i den första.

Enligt C. J. Schlyter, Om Sveriges äldsta indelning i landskap och landskapslagarnes uppkomst, Uppsala 1835, s. 26, inskränkte sig Svithiod ursprungligen till det sedermera så kallade Uppland, »och således voro Svear ej annat än Uplands invånare, hvilka först sedan de kringliggande landen blifvit genom derifrån utgångna kolonier befolkade, så att nya landskap deraf upkommit, till skilnad från dessa nya landskapens inbyggare kallade sig Upsvear och sitt land Upland, hvaremot kolonisterne och deras land benämdes efter deras belägenhet i förhållande till moderlandet, t. ex. Suþermæn, Suþermanna land. Namnet Upland (pl.) är dock, likasom Smaland, collectift, och har afseende på de tre så kallade folkland, och den vid hafvet belägna Roþen, hvaraf det utgjordes.» — Till denna Schlyters