Sida:Om svensk jordäganderätt.djvu/140

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
135

2. att till hämmande af en gränslös hemmansklyfning uppdela och provisoriskt sammanlägga de olika ägovälderra till s. k. besuttenheter;[1] och

3. att tilldela de olika skifteslagen viss areal af den okultiverade skogsmarken.[2]

Storskiftet i Dalarne omfattade således dels ägosammandragning till storskiften, dels bildande af besuttenheter, dels ock afvittring.

Det allmänna storskiftet däremot enligt 1700-talets författningar omfattade endast den första af här omnämnda åtgärder eller ägosammandragning till storskiften.

En annan skillnad emellan dessa båda arter af storskiften bestod däri, att storskiftet i Dalarne till hufvudsaklig del bekostades af statsmedel, medan det allmänna storskiftet bekostades af skittesdelägarne.[3]

Under hela den tid, storskiftet pågick i Dalarne, har det likväl icke alltid omfattat samtliga här ofvan uppräknade åtgärder.

Sålunda stadgades genom 1804 års storskiftesförfattning, att, såsom redan ofvan är sagdt, »skogens delning eller storskiftande i Dalarne måtte tills vidare uppskjutas» och storskiftesdelningarna alltså endast sträcka sig till inrösningsjorden. Men redan vid storskiftet i Nås socken visade det sig omöjligt att inom ramen af ett rimligt antal Storskiften verkställa en så begränsad delning, till följd af fäbodeställenas och röjningarnas spridda belägenhet å skogarna, så att innan byområdet i skogen blifvit bestämdt och utstakadt, man icke med visshet kunde veta, hvilken by sådana lägenheter kunde tillfalla.[4] Till följd

häraf

  1. K. Br. d. 9 febr. 1802 o. d. 17 aug. 1804 (n:r 39 o. 40 Ekström) jämf. Hjelmérus: Om laga skifte s. 36.
  2. K. Br. d. 25 okt. 1826 (n:r 49 Ekström). Vi hafva här sagt skifteslag, ehuru författningarna använda uttrycket byalag, enär skogen faktiskt uppdelades på särskilda skifteslag, som ofta bestodo af flera byar eller en by och flera särskilda lägenheter eller ock endast flera särskilda lägenheter m. fl. sammanställningar. I Floda funnos t. ex. Sälje, Svedjebyns och Bäckebyns skifteslag, Sunnanbyns, Tallrisets och Forsgärdets skifteslag, Handbackens, Ofvanmejdans och Forssens skifteslag, såsom framgår af e gör Dalasocknarna upprättade särskilda skifteshandlingar och fastighetsböcker.
  3. Storskiften på allmän bekostnad förekommo endast i det s. k. Öfra Dalelaget samt Svärdsjö och Envikens socknar, hvarjämte storskifte med statsbidrag verkställdes inom St. Tuna och Silfbergs, Gustafs, Torsångs, Vika och Säters socknar. Adde a. a. s. 4–7 o. Ekström. 112 not.
  4. K br. d. 11 juni 1806 (n:r 41 Ekström).