Sida:Om svensk jordäganderätt.djvu/144

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
139

Sedan genom K. F. d. 6 aug. 1881 ang. hemmansklyfning m. m. förut gällande stadganden »ang. besuttenhet såsom villkor för hemmans klyfvande äfvensom ang. rättighet att lösa s. k. obesutten del» blifvit fullständigt upphäfda, kan man anse det ena af storskiftets ofvan berörda ändamål, näml. bildande af besuttenheter, alldeles förfeladt.

Genom 1859 års ofvan berörda kungörelse erhöll sålunda storskiftet i Dalarne väsentligen karaktär af afvittring.

Härjämte må påpekas, att samma kungörelse ägde betydelse jämväl i ett annat viktigt afseende.

Det föreskrefs nämligen bland annat, att de rörande storskiftesverket i St. Kopparbergs län meddelade föreskrifter skulle äga tillämpning endast i och för verkställigheten af de storskiften, som efter särskild nådig tillåtelse med understöd af allmänna medel inom länet då påginge eller därefter komme att företagas.

Därförut hade i tillämpliga delar iakttagits 1783 års storskiftesstadgas allmänna bestämmelser, hvaremot allmänna skiftesstadgan af d. 4 maj 1827 därefter skulle anses gällande.

Då numera storskiftesverket i Dalarne är afslutadt och något ytterligare storskifte på statens bekostnad ej torde ifrågakomma, blir följden häraf, att de för storskiftet i Dalarne gifna särskilda författningar icke vidare kunna anses vara i gällande kraft. Vid härefter blifvande skiften i Dalarne är sålunda endast 1866 års skiftesstadga tillämplig, dock med de undantag, som ofvan omförmälda Kungl. kung. d. 18 febr. 1859 innehålla ang. skiftesvitsord[1] och skiftenas högsta tillåtna antal.

Beträffande den sistnämnda af dessa undantagsbestämmelser må anmärkas, att då 1859 års kung. medgifver utläggande af högst 3 skiften i inrösningsjord och 3 skiften i afrösningsjord eller tillsammans 6 skiften utan underställning till ägodelningsrätt, men § 87 af gällande skiftesstadga medgifver för laga skiften i St. Kopparbergs län högst 4 skiften utan sådant underställande, synas berörda stadganden stå i uppenbar strid med hvarandra. Motsägelsen är dock endast skenbar. Kung. af år 1859 är nämligen tillämplig endast »då fråga är om laga skifte till

rubbning af storskifte, som på bekostnad eller med understöd

  1. Storskifte i Dalarne kan i regel rubbas genom laga skifte, endast i det fall att de, som innehafva minst 2/3 af skifteslagets skattetal, sig därom förena.