Sida:Om svensk jordäganderätt.djvu/75

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
70

ock förordningarna ang. bärande träd af år 1647 och 1664, att om skattebonde utan tillstånd högge bärande träd »på sine egne eller the Ägor han boor uppå», vore han förpliktad att betala 9 daler smt i skadestånd till kronan. Den betalning för ekar, som kronan tillerkände enskilda jordägare enligt 1793 och 1805 års skogsordningar, lämnades »till belöning och uppmuntran för ekens vårda och enligt 1830 års författning tillades ägare af skattejord att lösa till sig »ägande- och oinskränkt dispositionsrätt» till ek- och bokskog.

Härjämte förtjänar anföras, att kronan åtminstone under 1500-talet tog afrad af de enskilda jordägarne för ollonbete å dessa skogar.

Härom finnas många uppgifter i kronoräkenskaperna från Gustaf Vasas tid. Sålunda uppföres denna afrad under titel af »ållonfläsk» eller »skafvelfläsk» för följande härad: Norra och Södra Möre,[1] Asboland, Sävede, Ambörd, Strande, Tjust och Tunalän,[2] vidare för Ostra härads alla fjärdingar (Alszede, Berkzede, Hwetelande och Stenbergs) samt ändtligen för Edsveden i Västergötland.[3] Afraden var vanligen bestämd att utgå med 2 sidor fläsk för hvarje 10-tal svin af skatte- och sämjebönderna. Kronobönderna utgjorde däremot denna afrad olika i olika härad: än till lika[4], än till högre[5] belopp än skatte- och sämjebönderna.

Särskildt anmärkningsvärdt är, att kronan vid denna tid uppbar afrad af bönderna icke allenast för egna svin titan äfven för andras, som de mottagit för lega. I senare fallet kallades afraden »Skaffwel leie flesk» och utgick till högre belopp än eljest.[6]

Tämligen tidigt synes dock afraden hafva upphört åtminstone för eget bruk af skogen.[7]

  1. Ö. G. H. 1540 n:r 6.
  2. Smål. H. 1557 n:r 1.
  3. V. G. H. 1562 n:r 22.
  4. Så i Asbolands, Sävede, Ambörds och Strande h:d (Ö. G. H. 1540 n:r 6).
  5. Så för Norra och Södra Möre samt Östra h:d (samma handling).
  6. Så enl. ant. för Asboland, Sävede, Ambörds och Strande h:d (samma handling).
  7. Enl. Instr. f. riksjägmästaren Carl Hårdh d. 30 maj 1638 § 13 skulle han uti alla provinser, härad ifrån härad, på det nogaste undersöka, hvilka bärande skogar, som funnes, samt icke tillåta någon främmande, som icke bor å allmänna eller enskilda skogar, insläppa svin utan 1 daler smt i vederkänsla för hvarje svin.
    1647 och 1664 års stadgar innehålla icke några bestämmelser om ollongäld.