Sida:P.M. ang. rätt till bärplockning m.m..djvu/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
1
Utkast

till

Lag

om rätt till bärplockning och tillvaratagande av vissa andra naturalster.
1 §.

Vilda bär, som växa å gård eller tomtplats eller i trädgård, park eller annan plantering, må ej plockas av annan än ägaren eller brukaren av den mark, varå de växa, eller den, som erhållit hans tillstånd därtill. Ej heller må mot förbud av ägaren eller brukaren vilda bär å annan mark plockas inom ett avstånd av trehundra meter från boningshus, som finnes å ägorna.

2 §.

I skog eller mark äge, så vitt ej annat följer av 1 § eller av vad här nedan i 3 eller 4 § stadgas, en var rätt att plocka vilt växande bär, där det kan ske utan skada å stängsel eller å växande skog eller annat, som finnes å marken.

3 §.

Vill ägare eller brukare av fast egendom själv tillgodogöra sig de bär, som växa å fastighetens ägor eller någon del av dessa, äge han hos Konungens befallningshavande i länet utverka förbud mot bärplockning av allmänheten å visst till gränserna angivet område, icke överstigande tjugo hektar. Förbud, varom nu sagts, må icke meddelas, med mindre det eller de ägoområden ansökningen avser äro genom hägnad skilda från angränsande mark; dock må, där ägare eller brukare av angränsande områden gemensamt söka förbud, sådant beviljas utan hinder därav att de icke hava hägnad sig emellan.